W związku z licznymi błędami w zakresie przygotowania kosztorysu inwestorskiego stanowiącego załącznik do wniosku o przyznanie pomocy, przypominamy, iż kosztorys powinien być sporządzony zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz.1389). Kosztorys uznaje się za kompletny i dopuszczalny jako załącznik do wniosku jeśli  zawiera następujące elementy: tytuł projektu, nazwę obiektu lub robót budowlanych z podaniem lokalizacji, imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy oraz jego podpis, nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys, imiona i nazwiska, określenie funkcji osób opracowujących kosztorys oraz ich podpisy,wartość kosztorysową robót budowlanych, datę opracowania kosztorysu, ogólną charakterystykę obiektu lub robót budowlanych zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót, przedmiar robót, kalkulację uproszczoną, tabelę  wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem  robót,  łącznie z narzutami  kosztów pośrednich i zysku, odniesionych  do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót, załączniki –założenia wyjściowe do kosztorysowania, kalkulację szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku. Szczegółowe informacje o wymaganiach dotyczących obligatoryjnych elementów kosztorysu inwestorskiego są opisane w Załączniku nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji wzakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (str. 40-41).