Informujemy, iż z dniem 8 lutego 2019 r. zmianie uległa Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD. Zapisy ww. Procedury zostały dostosowane do zmienionej Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2018 poz. 1625, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności). Zaktualizowana Procedura dostępna jest w zakładce LEADER 2014-2020 podzakładka -> Procedury oceny i wyboru operacji.