belka logo

Informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Biznes start!” 
- II edycja
został wydłużony do dnia 18 maja 2022 r.

 

Projekt pt.: „Biznes start!”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0006/21, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Ziemi Chełmskiej” w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. na podstawie Umowy nr 270/RPLU.09.03.00-06-0006/21-00 zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE ORAZ INFORMACJE O POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH UCZESTNICTWA W PROJEKCIE dostępne są w Zakładce RPO WL 2014-2020, podzakładka Biznes start! (kliknij TUTAJ)