ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 3/ZmM/2022 na zorganizowanie czterech wyjazdów studyjnych w ramach realizacji projektu  pn. „Zioło ma Moc”, akronim ZmM, w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 3/ZmM/2022
Załącznik nr 1. Formularz oferty
Załącznik nr 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 4. Wzór umowy

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ORAZ O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY