1. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/PBU/2020/LGD na wykonanie audytu projektu pt.: Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze objętym marką "Malowniczy Wschód" nr umowy grantowej PLBU.01.01.00-06-0880/19-00, finansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach części projektu wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” (Beneficjent Wiodący Projektu)

Zaproszenie do składania ofert
Formularz oferty- zał. nr 1
Oświadczenie - zał. nr 2
Klauzula RODO - zał. nr 3
Podręcznik programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 - zał. nr 4
Wzór umowy między beneficjentem a audytorem  - zał. nr 5
Wytyczne do weryfikacji wydatków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 - zał. nr 6

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty