1.Zaproszenie do składania ofert nr 1/9/2014/PBU z dnia 29.09.2014

  -Informacja o odrzuceniu oferty

 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2.Zaproszenie do składania ofert nr 1/11/2014/PBU z dnia 17.11.2014

 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

3.Zapytanie ofertowe nr 1/11/2014/PBU z dnia 26.11.2014

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

4.Zaproszenie do złożenia oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1/12/2014/PBU

- Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 1/12/2014/PBU

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

5.Zaproszenie do składania ofert zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1/2/2015/PBU 

  - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

6.Zaproszenie do składania ofert nr 4/10/2013/PBU.

   - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

7.Zaproszenie do składania ofert nr 3/10/2013/PBU.

   - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

8. Zaproszenie do składania ofert nr 2/10/2013/PBU.

   - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

9.Zaproszenie do składania ofert nr 1/10/2013/PBU.

    - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

10.Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych.

     - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych.

11.Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych.

    - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych.

12.Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pn.:" Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji".

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.:" Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji".

13.Zaproszenie do składania ofert na opracowanie, utrzymanie i uruchomienie strony internetowej.

    - Unieważnienie postępowania

    Zaproszenie do składania ofert na opracowanie, utrzymanie i uruchomienie strony internetowej.

    - Unieważnienie postępowania

14.Zaproszenie do składania ofert na zapewnienie obiektu oraz cateringu dla uczestników seminarium.

  - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zapewnienie obiektu oraz cateringu dla uczestników seminarium.

15.Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi transportowej.

     - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi transportowej.

16.Zaproszenie do składania ofert cenowych nr 1/11/2013/PBUz dnia 18.11.2013

  -Rozstrzygnięcie zaproszenia do składania ofert cenowych nr 1/11/2013/PBU

17.Zaproszenie do składania ofert cenowych nr 1/12/2013/PBU z dnia 03.12.2013

-Rozstrzygnięcie zaproszenia do składania ofert cenowych nr 1/12/2013/PBU

18.Zaproszenie do składania ofert cenowych nr 2/12/2013/PBU z dnia 06.12.2013

-Rozstrzygnięcie zaproszenia do składania ofert cenowych nr 2/12/2013/PBU

19.Zaproszenie do składania ofert cenowych nr 3/12/2013/PBU z dnia 06.12.2013

-Rozstrzygnięcie zaproszenia do składania ofert cenowych nr 3/12/2013/PBU

20.Zaproszenie do składania ofert cenowych nr 4/12/2013/PBU z dnia 20.12.2013

-Rozstrzygnięcie zaproszenia do składania ofert cenowych nr 4/12/2013/PBU

21.Zaproszenie do składania ofert cenowych nr 5/12/2013/PBU z dnia 20.12.2013

-Rozstrzygnięcie zaproszenia do składania ofert cenowych nr 5/12/2013/PBU

22.Zaproszenie do składania ofert cenowych nr 6/12/2013/PB

-Rozstrzygnięcie zaproszenia do składania ofert cenowych nr 6/12/2013/PBU

23.Zapytanie ofertowe nr 1/2/2014/PBU z dnia 14.02.2014

                           - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

24.Zapytanie ofertowe nr 2/2/2014/PBU z dnia 21.02.2014

                        - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

25.Zapytanie ofertowe nr 3/2/2014/PBU z dnia 24.02.2014

                           -Unieważnienie zapytania ofertowego nr 3/2/2014/PBU

                         - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

26.Zaproszenie do składania ofert cenowych nr 1/2/2014/PBU z dnia 25.02.2014.

                           - Sprostowanie - zaproszenie do składania ofert cenowych nr 1/2/2014/PBU z dnia 25.02.2014

                           - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

27.Zapytanie ofertowe nr 1/3/2014/PBU z dnia 21.03.2014

                            - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

28.Zapytanie ofertowe nr 1/4/2014/PBU z dnia 30.04.2014

                            - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

29. Zaproszenie do składania ofert  nr 1/6/2014/PBU z dnia 04.06.2014

                           - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

30.Zaproszenie do składania ofert nr 1/7/2014/PBU z dnia 14.07.2014 r.

                        - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

31.Zaproszenie do składania ofert zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1/2/2015/PBU 

                                           Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

32.Zaproszenie do składania ofert nr 1/4/2015/PBU

                                           Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

33.Zaproszenie do składania ofert nr 1/5/2015/PBU

                                          Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

34.Zaproszenie do składania ofert nr 1/6/2015/PBU

                                          Wyjaśnienia do zaproszenia do składania ofert nr 1/6/2015/PBU

                                          Informacja o wyborze oferty nr 1/6/2015/PBU

35.Zaproszenie do składania ofert nr 2/6/2015/PBU

                                           Informacja o wyborze oferty nr 2/6/2015/PBU

36.Zaproszenie do składania ofert nr 3/6/2015/PBU 

                                           Informacja o wyborze oferty nr 3/6/2015/PBU

37.Zaproszenie do składania ofert nr 4/6/2015/PBU

                                           Informacja o wyborze oferty nr 4/6/2015/PBU

38. Zaproszenie do składania ofert na stanowisko Koordynatora ds. projektów i animacji lokalnej

                                           Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

39. Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi w zakresie administrowania stroną internetową i siecią komputerową Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej"

                                           Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 40. Zaproszenie do składania ofert nr 1/BPAZ/2017 z dnia 14.11.2017

                                          Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

41. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. „Wykonanie publikacji promującej walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze i kulinarne obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie. Wykonanie publikacji promującej walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze i kulinarne obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa „Ziemi Chełmskiej”, Wykonanie publikacji promującej walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze i kulinarne obszaru Stowarzyszenia Hrubieszowskiego "Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania” z dnia 06.03.2019 r.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1. Formularz oferty
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 3. Wykaz wykonanych publikacji o charakterze turystyczno-promocyjnym
Załącznik nr 4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

42. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie praktycznych warsztatów kulinarnych w ramach międzynarodowego projektu współpracy on. "Promocja i Turystyka" z dnia 08.03.2019 r.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

43. Zapytanie ofertowe na opracowanie i wydawanie publikacji "Szlak Kresowych Smaków"
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy

44. Zaproszenie do składania ofert nr 1/DnF/2019 z dnia 18.11.2019 

   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

45. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/PBU/2020/LGD na wykonanie audytu projektu pt.: Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze objętym marką "Malowniczy Wschód" nr umowy grantowej PLBU.01.01.00-06-0880/19-00, finansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach części projektu wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” (Beneficjent Wiodący Projektu)

Zaproszenie do składania ofert
Formularz oferty- zał. nr 1
Oświadczenie - zał. nr 2
Klauzula RODO - zał. nr 3
Podręcznik programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 - zał. nr 4
Wzór umowy między beneficjentem a audytorem  - zał. nr 5
Wytyczne do weryfikacji wydatków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 - zał. nr 6

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

46. Zaproszenie do składania ofert nr 1/DnF/2020 z dnia 24.07.2020

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty wg załączonego wzoru
– zał. nr 1,
Oświadczenie  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2,
Życiorys zawodowy, potwierdzający kwalifikacje i doświadczenie, niezbędne do należytego wykonania zamówienia – zał. nr 3,
Wykaz kwalifikacji i doświadczenia – zał. nr 4,
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych– zał. Nr 5.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

47.Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty ds. projektów i księgowości z dnia 8 marca 2021 r.

 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Specjalista ds. projektów i księgowości

48.Ogłoszenie o drugim naborze na stanowisko Specjalisty ds. projektów i księgowości z dnia 31 marca 2021 r.

Informacja o wyniku drugiego naboru na stanowisko Specjalista ds. projektów i księgowości  

49. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/PBU/2021/LGD na usługę opracowania, składu i druku publikacji promującej lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne w ramach projektu Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze objętym marką "Malowniczy Wschód" realizowanego w ramach Priorytetu 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020,  nr umowy grantowej PLBU.01.01.00-06-0880/19.

Zaproszenie do składania ofert nr 1/PBU/2021/LGD

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 4  Wzór umowy na wykonanie usługi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

50. Ogłoszenie o trzecim naborze na stanowisko Specjalisty ds. projektów i księgowości z dnia 23 kwietnia 2021 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

51. Zaproszenie do składania ofert nr 1/DnF/2019 z dnia 02.08.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

52. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/ZmM/2021 z dnia 30.08.2021 r. na wykonywanie zadań koordynatora projektu współpracy pn. „Zioło ma Moc”, akronim ZmM, w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”.

Zaproszenie do składania ofert nr 1/ZmM/2021 wraz z załącznikami - pobierz