Informujemy, iż przed przystąpieniem do przygotowania wniosku o przyznanie pomocy należy dokładnie zapoznać się z zapisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz z dokumentami LGD określającymi zasady oceny i wyboru operacji do dofinansowania. Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów, wzory dokumentów aplikacyjnych wraz z instrukcjami oraz obowiązujące rozporządzenie są zamieszczone w zakładce LEADER 2014-2020.