Informujemy, iż w dniu 8 lutego br. (piątek) w godz. 14.00-15.30 odbędzie się szkolenie na temat zasad rozliczania i realizacji operacji dla Beneficjentów naborów przeprowadzonych przez LGD "Ziemi Chełmskiej" w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W trakcie spotkania omówione zostaną m.in. zasady składania informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/informacji po realizacji operacji, zobowiązania Beneficjentów wynikające z umowy o przyznaniu pomocy, w tym w szczególności kwestie związane z osiągnięciem zakładanego w biznesplanie min. 30% poziomu sprzedaży produktów lub usług, zasady działań informacyjno-promocyjnych. Miejsce realizacji spotkania: Chełm Pl. Niepodległości 1, sala nr 83 I piętro (budynek Gmachu). Prosimy o niezawodne uczestnictwo w szkoleniu oraz potwierdzenie obecności na szkoleniu pod nr tel. 82 562 75 71 do dnia 7 lutego do godz. 16.00.