Z ogromną przyjemnością informujemy, że projekt pn. „Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenach gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojsławice i Żmudź” będący projektem partnerskim 6 gmin zrzeszonych w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ziemi Chełmskiej”, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego został oceniony pozytywnie i otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1 974 274,22 zł, natomiast wartość dofinansowania wynosi 1 675 290,85 zł. Celem głównym projektu jest poprawa bazy rekreacyjno – turystycznej gmin uczestniczących w projekcie poprzez zagospodarowanie i uporządkowanie obszaru przy zbiornikach wodnych na terenach gmin partnerskich. Liderem projektu jest Gmina Kamień.