Informujemy, iż z dniem 7 listopada 2019 r. zmianie uległa Procedura oceny i wyboru operacji w ramach konkursu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Zaktualizowana Procedura dostępna jest w zakładce LEADER 2014-2020 podzakładka -> Procedury oceny i wyboru operacji. W Procedurze zawarte są informacje dotyczące zasad przyznawania pomocy na realizację operacji w ramach LSR.