W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz trudnościami z wywiązywaniem się Beneficjentów Poddziałania 19.2 z warunków umowy o przyznaniu pomocy, zamieszczamy pismo Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi z dnia 5 maja 2020 r. z wyjaśnieniami dotyczącymi zobowiązania do: zachowania terminu realizacji operacji, podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2, wykonywania działalności gospodarczej, osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług, utrzymania liczby pracowników w ramach operacji, poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji, zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej. Pobierz pismo TUTAJ.