Przypominamy, iż zgodnie z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" (Rozdział VI.Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru, str. 50) wymagana minimalna wartość operacji wraz z wkładem własnym wynosi 111 111,12 zł (tj. 100 000,00 zł dofinansowanie + 11 111,12 zł wkład własny). Operacje niespełniające wymogu minimalnej wartości 111 111,12 zł zostaną  odrzucone na etapie oceny zgodności z LSR. Wkład własny finansowy większy od wymaganego  będzie dodatkowo punktowany w Karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.