Informujemy, iż w zakładce O NAS -> Lokalna Strategia Rozwoju dostępy jest Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2021 rok. Jest to dokument określający reguły prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych przez Lokalną Grupę Działania “Ziemi Chełmskiej” w odniesieniu do środków pomocowych UE, dostępnych w związku z realizacją Umowy Ramowej dotyczącej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Zapraszamy do zapoznania się z celami, działaniami komunikacyjnymi podporządkowanymi tym celom, a także środkami i narzędziami przekazu informacji na linii LGD – społeczności lokalne, jakich LGD „Ziemi Chełmskiej” używa w komunikowaniu się z mieszkańcami obszaru na poszczególnych etapach wdrażania LSR.