Miło nam poinformować, iż rozpoczęliśmy realizację partnerskiego projektu pn.: „Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenach gmin: Horodło, Kamień, Wojsławice i Żmudź”. Projekt jest realizowany od stycznia do sierpnia 2021 roku na terenie czterech gmin: Kamień, Horodło, Wojsławice oraz Żmudź, w ramach  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne. Główny cel projektu to poprawa atrakcyjności oraz zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej obszaru objętego projektem poprzez rozwijanie bazy turystycznej gmin Kamień, Horodło, Wojsławice, Żmudź. Zaplanowane w projekcie działania wpłyną na poprawę bazy rekreacyjno-turystycznej gmin uczestniczących w projekcie poprzez zagospodarowanie i uporządkowanie obszarów przy zbiornikach wodnych. Każda z Gmin – partnerów w projekcie podejmie zadania inwestycyjne dotyczące zbiorników wodnych na swoim terenie: zbiornika w Natalinie, zbiornika w miejscowości Wojsławice, zbiornika wodnego Dębowy Las w Pobołowicach oraz rewitalizacji zabytkowego założenia Dworsko-Parkowego z układem wodnym w Kopyłowie. Realizacja zaplanowanych działań projektowych, w szczególności działań inwestycyjnych dotyczących budowy obiektów w postaci mostków, pomostów, plaż, utworzenia miejsc piknikowych (wiaty, ławki, miejsca grillowe), miejsc parkingowych, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze zbiorników wodnych, ułatwi dostęp/dojazd do tych miejsc oraz wyeliminuje potencjalne zagrożenia związane z powstawaniem i korzystaniem z tzw. dzikich kąpielisk.

Wartość projektu: 1 843 177,36 zł w tym wkład własny 541 292,07 zł, współfinansowanie ze środków unijnych 1 284 426,74 zł.

logot