W związku z rozpoczęciem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" przypominamy cele, jakie będą realizowane przez LGD w okresie programowania 2014-2020 oraz zaplanowane przedsięwzięcia.

CEL OGÓLNY I. Wzmocnienie potencjału lokalnej gospodarki przyjaznej środowisku i tworzenie miejsc pracy

Cel szczegółowy 1.1. Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
Przedsięwzięcie 1.1.1.Tworzenie nowych miejsc pracy
Cel szczegółowy 1.2. Podnoszenie wiedzy na temat przedsiębiorczości oraz promowanie postaw przeciwdziałających zmianom klimatu
Przedsięwzięcie 1.2.1. Wsparcie edukacyjne dla nowych i istniejących podmiotów gospodarczych z zakresu przedsiębiorczości                        promujących rozwiązania innowacyjne i proekologiczne

CEL OGÓLNY II. Wsparcie włączenia społecznego mieszkańców LGD „Ziemi Chełmskiej”

Cel szczegółowy 2.1. Inicjowanie zintegrowanych działań na rzecz aktywnego włączenia społecznego
Przedsięwzięcie 2.1.1. Wsparcie inicjatyw kulturalno-społecznych integrujących środowisko lokalne
Przedsięwzięcie 2.1.2. Wdrożenie działań poprawiających warunki startu zawodowego skierowane do grup de faworyzowanych

CEL OGÓLNY III. Wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru LGD przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i społecznych

Cel szczegółowy 3.1. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD przy zastosowaniu rozwiązań innowacyjnych i proekologicznych
Przedsięwzięcie 3.1.1. Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
Cel szczegółowy 3.2. Zintegrowana promocja oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego
Przedsięwzięcie 3.2.1. Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego
Cel szczegółowy 3.3. Promocja obszaru jako miejsca atrakcyjnego turystycznie i przyjaznego środowisku
Przedsięwzięcie 3.3.1. Wspieranie twórczości ludowej, promocja twórców i artystów ludowych
Przedsięwzięcie 3.3.2. Wykorzystanie i promocja walorów turystycznych
Przedsięwzięcie 3.3.3. Budowanie partnerstw na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej LGD.