Operacje, na które można pozyskać wsparcie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020 mieszczą się w następujących zakresach tematycznych:

  • Tworzenie nowych miejsc pracy (podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej)
  • Wsparcie inicjatyw kulturalno-społecznych integrujących środowisko lokalne
  • Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
  • Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego
  • Wspieranie twórczości ludowej, promocja twórców i artystów ludowych
  • Wykorzystanie i promocja walorów turystycznych