Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" informuje, iż w dniu 3 lutego br. odbył się warsztat refleksyjny poświęcony ewaluacji wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w 2022 r. W spotkaniu warsztatowym udział wzięli członkowie LGD, członkowie Zarządu, rady Programowej oraz pracownicy Biura. W trakcie warsztatu przeprowadzona została analiza postępu finansowo-rzeczowego wdrażania LSR w roku 2022. Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat poziomu realizacji finansowej i rzeczowej LSR, jakości projektów składanych na nabory wniosków ogłaszane przez LGD, klarowności kryteriów wyboru operacji oraz skuteczności działań LGD, w tym działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych. Wyniki analizy zostaną ujęte w Sprawozdaniu z realizacji LSR, które LGD jest zobligowana do przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskiego WL do dnia 28 lutego br.