WAZNE

    W związku z trwającym naborem wniosków nr 1/2023 na realizację operacji w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej", przypominamy o konieczności zapoznania się z wykazem dokumentów, które należy załączyć do  składanej na ww. nabór dokumentacji aplikacyjnej. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dokumenty wskazane w pkt.10 ogłoszenia o naborze oraz dokumenty wymienione w wykazie załączników we wniosku o przyznanie pomocy. Ponadto zgodnie z treścią ogłoszenia o naborze, wnioski (wraz z załącznikami!) należy składać w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w wersji papierowej (2 oryginały) oraz 2 jednobrzmiących egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD (na płycie należy zapisać wniosek, biznesplan oraz tabele finansowe). Wersja elektroniczna wniosku powinna być tożsama z wersją papierową wniosku.Każda strona Biznesplanu powinna być parafowana własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy.