Głównym założeniem Planu działania jest realizacja celów i przedsięwzięć zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju. Będzie on polegał na ogłaszaniu naborów tematycznych wdrażających LSR. Realizacja działań w ramach LSR została zaplanowana w kontekście 3 kluczowych etapów:
1 etap: lata 2016 – 2018
2 etap: lata 2019 – 2021
3 etap: lata 2022 – 2023.

Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu - Załącznik 4 do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej"