Pomoc jest przyznawana, jeżeli:

1) wysokość każdego grantu, jaki ma być udzielony grantobiorcy, nie będzie wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych;
2) w ramach projektu grantowego jest planowane wykonanie co najmniej dwóch zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego, a wartość każdego z tych zadań nie będzie wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych;
3) koszty planowane do poniesienia przez grantobiorcę mieszczą się w zakresie kosztów kwalifikowanych i nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.”