NR PROJEKTU: RPLU.09.01.00-06-0121/16

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  1 040 074,56 zł
OKRES REALIZACJI:  01.06.2017 - 30.09.2018
TYTUŁ PROJEKTU: Biłgorajska projekt aktywizacji zawodowej
Lider projektu: J&C GROUP 
Partner projektu: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej"

Główny cel projektu:

Trwałe wejście na rynek pracy 60 osób bezrobotnych w tym 33 mężczyzn i 27 kobiet w wieku 30+ z powiatu biłgorajskiego. Interwencja na rzecz uczestników i uczestniczek ma na celu ich skuteczną aktywizację zawodową, w szczególności poprzez zwiększenie/nabycie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego, czyli podstawowych czynników ułatwiających sukces na rynku pracy.


Grupa docelowa:

W ramach projektu wsparcie zostanie skierowane do 60 osób w wieku 30 + z obszaru powiatu biłgorajskiego, bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym:

36 osób długotrwale bezrobotnych,
15 osób o niskich kwalifikacjach,
15 osób powyżej 50 roku życia,
30 osób niepełnosprawnych,
39 osób zamieszkujących tereny wiejskie,
9 osób odchodzących z rolnictwa.

UWAGA!
Ze wsparcia w ramach EFS w projekcie Biłgorajska projekt aktywizacji zawodowe mogą skorzystać rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, prowadzące indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzające odejść z rolnictwa. W przypadku członków rodziny rolnika wsparcie może otrzymać jedynie osoba pozostająca faktycznie bez zatrudnienia pod warunkiem, że efektem realizowanych działań będzie przejście osoby otrzymującej wsparcie z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS).

Działania w projekcie:

Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w celu utworzenia IPD,
Szkolenia z zakresu IC3 (podstawy komputera, obsługa Internetu, praca online),
Szkolenia zawodowe:
◊ Specjalista ds. social media, marketingu internetowego i e-Commerce,
◊ Specjalista ds. webmasteringu i administrator sieci komputerowych.
Staże zawodowe,
Stypendia szkoleniowe i stażowe,
Pośrednictwo pracy.

Do pobrania: