belka logo
Informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Biznes start!” rozpocznie się
08.03.2022 roku i potrwa do 25.03.2022 roku.
INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt pt.: „Biznes start!”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0006/21, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Ziemi Chełmskiej” w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. na podstawie Umowy nr 270/RPLU.09.03.00-06-0006/21-00 zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

BIURO REKRUTACJI

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Ziemi Chełmskiej”

Plac Niepodległości 1/ 330, 22-100 Chełm, poniedziałek-piątek godz. 8:30 - 15:00,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 82 562 75 71;

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Projekt skierowany jest do osób będących mieszkańcami województwa lubelskiego.

Grupę docelową projektu stanowi 66 osób (z czego min. 36 kobiety) w wieku 30 lat i więcej zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:

              a) bezrobotne (w tym zrejestrowane w PUP jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

                  aa) os. starsze (w wieku 50 lat i więcej),

                  bb) kobiety,

                  cc) os. z niepełnosprawnościami,

                  dd) os. długotrwale bezrobotne,

                  ee) os. o niskich kwalifikacjach,

              przy czym co najmniej 60% uczestników będą stanowiły osoby z ww. grup od lit. aa do lit. ee,

              b) bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem a nie ogółu uczestników oraz nie należą do kategorii wskazanych w pkt a) w lit.
              cc-ee oraz w pkt c)-e),

              c) imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia)

              d) reemigranci,

              e) odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

              f) ubogie pracujące,

              g) zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia,

Os. wskazane w pkt. c)-g) nie mogą stanowić więcej niż 40 % U/UP.

W ramach kategorii osób wskazanych w lit. c)-g) łączna liczba os. pracujących nie może stanowić więcej niż 10% ogółu grupy docelowej.

 

Kandydat/Kandydatka będą mogli/ły otrzymać dodatkowe punkty za spełnienie następujących kryteriów (przyznanych na podstawie zapisów w formularzu rekrutacyjnym):

– Kandydat/Kandydatka jest osobą, która w wyniku pandemii COVID-19 utraciła pracę od dnia 14 marca 2020r. (+5 pkt.)

– Zaplanowano utworzenie dodatkowego miejsca pracy (na podstawie umowy o pracę, przez okres co najmniej 1 miesiąca, w wymiarze co najmniej ½ etatu) w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (+5 pkt.)

Dodatkowe punkty premiujące zostaną przyznane po etapie wyłonienia uczestników projektu.

OFEROWANE WSPARCIE
  • Usługi szkoleniowe:

- szkolenie grupowe – 40 godzin.

- szkolenia indywidualne - ściśle dostosowane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestników/czek projektu, w tym m.in. szkolenia indywidualne z wykorzystaniem programów użytkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – łącznie 16 godzin/os.

  • Dotacja bezzwrotna na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł netto.
  • Wsparcie pomostowe finansowe – 1 500,00 zł netto x 12m-cy.

Dopuszcza się możliwość zamknięcia naboru po wpłynięciu 132 formularzy rekrutacyjnych.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA
  • Etap I – Rekrutacja Uczestników/czek projektu.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - zmiana z dnia 26.06.2023 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;

Zał. nr 1 Formularz rekrutacyjny;

Zał. nr 2 Oświadczenie kandydata projektu- RODO;

Zał. nr 3 Wzór karty weryfikacji formalnej formularza;

Zał. nr 4 Wzór karty oceny merytorycznej formularza;

Zał. nr 5 Sektory wykluczone ze wsparcia;

Zał. nr 6 Zbiorcza ocena merytoryczna formularza rekrutacyjnego;

Zał. nr 7 Karta oceny predyspozycji kandydata;

Zał. nr 8 Odwołanie od oceny formularza rekrutacyjnego;

Zał. nr 9 Oświadczenie uczestnika projektu;

Na etapie rekrutacji Kandydat/Kandydatka do udziału w projekcie składa FORMULARZ REKRUTACYJNY - zał. nr 1 oraz OŚWIADCZENIE KANDYDATA PROJEKTU - RODO - zał. nr 2

 

  • Etap II – Przygotowanie, składanie i ocena biznesplanów.

Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego - zmiana z dnia 26.06.2023 r.

Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego - zmiana z dnia 28.04.2022 r.

Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego;

Zał. nr 1 Oświadczenie o wysokości otrzymanej /nieotrzymanej pomocy de minimis;

Zał. nr 2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

Zał. nr 7 Karta oceny biznesplanu – formalna;

Zał. nr 8 Karta oceny biznesplanu – merytoryczna;

Zał. nr 9 Zbiorcza ocena merytoryczna biznesplanu;

Zał. nr 10 Odwołanie od oceny biznesplanu;

Zał. nr 11 Katalog wydatków w ramach dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

Zał. nr 12 Standardy oceny biznesplanu;

Zał. nr 14 Biznesplan;

Zał. nr 16 Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego;

  • Etap III – Zawarcie umowy o wsparcie finansowe.

Załącznik nr 15 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego;

  • Etap IV - Wsparcie pomostowe i zawarcie umowy o wsparcie pomostowe.

Zał. nr 1 Oświadczenie o wysokości otrzymanej /nieotrzymanej pomocy de minimis;

Zał. nr 2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

Zał. nr 3 Zestawienie planowanych wydatków zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne;

Zał. nr 4 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego;

Zał. nr 5 Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego;

Zał. nr 6 Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego;

Zał. nr 13 Katalog wydatków w ramach wsparcia pomostowego;

Zał. nr 17 Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych;

Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez Komisję Europejską;