Projekt pt.: „Dotacja na firmę”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0157/18,  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez – Chełmskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” na podstawie Umowy nr 188/RPLU.09.03.00-06-0157/18 zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020.

 GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

Grupę docelową stanowi 80 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie DG, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu:

a) osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

aa) osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),

bb) kobiety,

cc) osoby z niepełnosprawnościami,

ee) osoby o niskich kwalifikacjach,

przy czym co najmniej 60% uczestników będą stanowiły osoby z ww. grup od lit. aa do lit. ee,

b) mężczyźni w wieku 30 – 49 lat pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem a nie ogółu uczestników, oraz nie należą do kategorii wskazanych w pkt a) w lit. cc – ee oraz w pkt c) i pkt e),

c) imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),

d) reemigranci,

e) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

f) osoby pracujące, w tym tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Osoby wskazane w pkt c) – f) nie mogą stanowić więcej niż 40 % uczestników projektu.

W ramach kategorii osób wskazanych w lit. c) – f) łączna liczba osób pracujących nie może stanowić więcej niż 10 % ogółu grupy docelowej.

Wyżej wymienione  osoby są mieszkańcami jednego z następujących powiatów:

– miasto Chełm

– powiat chełmski

– powiat włodawski

– powiat krasnostawski

– powiat hrubieszowski

PLANOWANE TERMINY REKRUTACJI:

Rekrutacja do projektu będzie się odbywać w czterech edycjach, dla 20 osób w każdej edycji:

– I edycja – 09.2019 r.

– II edycja – 04.2020 r.

– III edycja – 06.2021 r.

– IV edycja – 09.2022 r.

OFEROWANE WSPARCIE:

  1. Wsparcie szkoleniowe
  2. Grupa podstawowa – 40godzin
  3. Grupa średniozaawansowana  – 24 godziny
  4. Wsparcie doradcze
  5. Grupa podstawowa – 8 godzin
  6. Grupa średniozaawansowana – 6 godzin
  7. Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 27 126,48zł
  8. Pomostowe wsparcie finansowe – 1300,00zł x 10m-cy
  9. Pomostowe wsparcie niefinansowe (doradcze) – 10 godzin

Informujemy, że wszystkie definicje dot. grupy docelowej zostały zawarte w „Regulaminie rekrutacji uczestników”

DO POBRANIA:

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

Chełmskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego
Biuro projektu: 22-100 Chełm, ul. Hrubieszowska 102; tel: 501 868 592 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.