Formularze wniosków dla Wnioskodawców planujacych ubiegać się o powierzenie grantu w ramach naboru 1/2020/G.

 

1. Wniosek o powierzenie grantu wraz kompletem wymaganych załączników (wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór Formularza wniosku) - otwórz
    a) Zestawienie rzeczowo-finansowe (zał.1 do wniosku) - otwórz
    b) Oświadczenie o VAT (zał.2 do wniosku) - otwórz
    c) Oświadczenie właściciela nieruchomości (zał.3 do wniosku) - otwórz
   d) dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada: doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować   
   e) oświadczenie Wnioskodawcy o zobowiązaniu się do zatrudnienia osoby należącej do grupy defaworyzowanej (w sytuacji jeśli Wnioskodawca deklaruje zatrudnienie osoby należącej do grupy defaworyzowanej określonej w LSR) -  grupy defaworyzowane określone w LSR -> kobiety, osoby młode do 25 r.ż., osoby starsze po 50 r.ż., osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne (jeśli dotyczy) - otwórz
f) inne załączniki np. związane z ochroną środowiska, potwierdzające innowacyjność operacji bądź zintegrowanie, jeśli dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru.

 2. Umowa o powierzenie grantu - otwórz
 3. Wniosek o rozliczenie grantu (wraz ze sprawozdaniem z realizacji grantu) - otwórz

4. Dokumenty dotyczące procedury oceny i wyboru operacji

  • Lokalne kryteria wyboru operacji - otwórz
  • Procedura naboru w ramach konkursu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 - otwórz
  • Regulamin Rady Programowej - otwórz

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.