Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne)

 

Etap I – składanie wniosku o przyznanie pomocy

a) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy (*.pdf) – otwórz
 • Formularz​ wniosku​ o​ przyznanie​ pomocy (*.xlsx) – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (*.pdf) – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (*.xlsx) – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (*.pdf) – otwórz

b) Biznesplan (wersja 4z)

 • Biznesplan (*.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (*.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (*.xlsx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu - otwórz

c) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 • Oświadczenie​ o​ wielkości​ przedsiębiorstwa (*.xlsx) – otwórz
 • Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (*.pdf) – otwórz
 • Zasady​ wypełniania oświadczenia o​ wielkości​ przedsiębiorstwa (*.pdf) – otwórz

d) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis otwórz
e) Oświadczenie dotyczące spełniania dodatkowego warunku naboruotwórz
f) Klauzule RODO - otwórz
g) Oświadczenie Wnioskodawcy o zobowiązaniu się do zatrudnienia osoby należącej do grupy defaworyzowanej (jeśli dotyczy)- otwórz

h) Załączniki pomocnicze

 • Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w MS Excel 2013 - otwórz

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etap II – podpisanie umowy o przyznaniu pomocy

a) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.pdf) - otwórz

b) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

 • Umowa​ o​ przyznaniu​ pomocy​ następcy​ prawnemu​ nabywcy​ Beneficjenta​ 19.2​ inne (*.pdf) - otwórz
 • Zał​ącznik nr​ 2​ Wykaz​ działek (*.pdf) - otwórz
 • Zał​ącznik nr​ 3​ Informacja​ o ​przetwarzaniu ​danych ​osobowych (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik ​nr ​4​ Oświadczenie ​małżonka (*.pdf) - otwórz
 • Zał​ącznik nr ​5 ​Oświadczenie​ Beneficjenta​ o​ niepozostawaniu ​w​ związku (*.pdf) - otwórz
 • Zał​ącznik nr​ 6​ Oświadczenie​ Współwłaściciela o ​nie pozostawaniu ​w​ związku (*.pdf) - otwórz
 • Zał​ącznik nr ​7​ Deklaracja małżonka (*.pdf) - otwórz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etap III – rozliczanie otrzymanego wsparcia

a) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (*.pdf) - otwórz
 • Wniosek o płatność (*.xlsx) - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.pdf) - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.xlsx) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx) - otwórz

b) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) - otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Dokumenty dotyczące procedury oceny i wyboru operacji

 • Lokalne kryteria wyboru operacji - otwórz
 • Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD - otwórz
 • Regulamin Rady Programowej - otwórz