Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 

1. Zakres tematyczny oraz limit środków w ramach zakresu:

 

”Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”
– limit środków: 82 156,98 EUR
(tj. 328 627,92 zł przy kursie 4,00 PLN/EUR)

 

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570 z póź. zm). W ramach LSR LGD „Ziemi Chełmskiej” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:

 • Cel ogólny 3 Wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru LGD przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i społecznych
 • Cel szczegółowy 3.1 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD przy zastosowaniu rozwiązań innowacyjnych i proekologicznych
 • Przedsięwzięcie 3.1.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
 • Wskaźnik produktu: Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

2. Termin i miejsce składania wniosków:


od 17 sierpnia 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku


Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w Chełmie,

Pl. Niepodległości 1, pok.330, 22-100 Chełm

3. Tryb składania wniosków:

 • Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną, w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 31 sierpnia 2022 roku o godz. 15.00. Za wnioski złożone w terminie uznane zostaną te, które faktycznie wpłyną do Biura LGD najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2022 roku do godz. 15.00.
 • Wnioski należy składać w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w wersji papierowej (2 oryginały) oraz 2 jednobrzmiących egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD. Wersja elektroniczna wniosku powinna być tożsama z wersją papierową wniosku.

4. Forma wsparcia:

Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych i wynosi:

 • nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych
 • do 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów.

5. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:

Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:

 • Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 • Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
 • Zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja).
 • Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” na okres programowania 2014-2020.
 • Realizacja przez operację celów głównych i szczegółowych LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.
 • Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 • Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie co najmniej minimalnej liczby punktów.

6. Kryteria wyboru operacji:

 • Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się w zakładce LEADER 2014-2020 – Podzakładka  Lokalne kryteria wyboru operacji  oraz pod niniejszym ogłoszeniem.
 • Warunkiem wyboru operacji przez LGD jest uzyskanie minimum 50% punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, tj. min. 24 pkt.
 • W przypadku gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD.

7. Wymagane dokumenty:

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganych załączników  (wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór Formularza wniosku).
 • Dokumenty potwierdzające przynależność zatrudnianej przez Wnioskodawcę osoby do grupy defaworyzowanej określonej w LSR (grupy defaworyzowane określone w LSR -> kobiety, osoby młode do 25 r.ż., osoby starsze po 50 r.ż., osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne) - jeśli dotyczy:

  a) Oświadczenie Wnioskodawcy o zobowiązaniu się do zatrudnienia osoby należącej do grupy defaworyzowanej  (w sytuacji jeśli Wnioskodawca deklaruje zatrudnienie osoby należącej do grupy defaworyzowanej).

 • Inne załączniki np. związane z ochroną środowiska, potwierdzające innowacyjność operacji bądź zintegrowanie, jeśli dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru.

8. Miejsce udostępnienia dokumentów:

 • LSR wraz z załącznikami udostępniono w zakładce „O NAS” – podzakładka: Lokalna Strategia Rozwoju (LSR)
 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy udostępniono w pkt.10 niniejszego ogłoszenia oraz w zakładce LEADER 2014-2020 - podzakładka: Formularze wniosków. Dokumenty dostępne są również w Biurze LGD.

9. Planowane do osiągnięcia wskaźniki - otwórz

10. Dokumenty dotyczące naboru:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.pdf) - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.xlsx) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (*.pdf) - otwórz
 • Oświadczenie Wnioskodawcy o zobowiązaniu się do zatrudnienia osoby należącej do grupy defaworyzowanej  - otwórz

2) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) - otwórz
 • Umowa o przyznaniu pomocy (*.docx) - otwórz
 • Załącznik nr 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (*.xlsx) - otwórz
 • Załącznik nr 2 wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2 wykaz działek ewidencyjnych (*.xls) - otwórz
 • Załącznik nr 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (*.docx) - otwórz
 • Załącznik nr 3 a kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (dz. u. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086).(*.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) - otwórz
 • Zał​ącznik nr 6 Oświadczenie małżonka Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (*.pdf) - otwórz
 • Zał​ącznik nr 6 Oświadczenie małżonka Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (*.docx) - otwórz
 • Zał​ącznik nr 7 Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa (*.pdf) - otwórz
 • Zał​ącznik nr 7​ Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa (*.docx) - otwórz
 • Zał​ącznik nr 8 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (*.pdf) - otwórz
 • Zał​ącznik nr 8​ Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej  ​(*.docx) - otwórz
 • Zał​ącznik nr 9​ Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa (*.pdf) - otwórz
 • Zał​ącznik nr 9​ Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa (*.docx) - otwórz
 • Zał​ącznik nr 10 RODO (*.pdf) - otwórz
 • Zał​ącznik nr 10 RODO  (*.docx) - otwórz

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

 • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik​ nr​ 4​ Oświadczenie małżonka Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr​ 5​ Oświadczenie Beneficjenta o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 6​ Oświadczenie Współwłaściciela o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr​ 7​ Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa (*.pdf) - otwórz

4) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

 • Wniosek o płatność (*.pdf) - otwórz
 • Wniosek o płatność (*.xlsx) - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.pdf) - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.xlsx) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf) - otwórz

11. Dokumenty dotyczące procedury oceny i wyboru operacji

 • Lokalne kryteria wyboru operacji - otwórz
 • Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD - otwórz
 • Regulamin Rady Programowej - otwórz