Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 

1. Zakres tematyczny oraz limit środków w ramach zakresu:

 

 

”Podejmowanie działalności gospodarczej” – limit środków: 71 720,00 EUR
 (tj. 286 880,00 zł przy kursie 4,00 PLN/EUR)

 

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570 z póź. zm.). W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Ziemi Chełmskiej” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:

 • Cel ogólny 1 - Wzmocnienie potencjału lokalnej gospodarki przyjaznej środowisku i tworzenie miejsc pracy
 • Cel szczegółowy 1.1 - Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
 • Przedsięwzięcie 1.1.1 - Tworzenie nowych miejsc pracy
 • Wskaźnik produktu Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

2. Termin i miejsce składania wniosków:

 

od 20 marca 2023 roku do 3 kwietnia 2023 roku

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w Chełmie,
Pl. Niepodległości 1, pok.331, 22-100 Chełm

 

3. Tryb składania wniosków:

 • Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną, w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 3 kwietnia 2023 roku o godz. 15.00. Za wnioski złożone w terminie uznane zostaną te, które faktycznie wpłyną do Biura LGD najpóźniej w dniu 3 kwietnia 2023 roku do godz. 15.00.
 • Wnioski należy składać w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w wersji papierowej (2 oryginały) oraz 2 jednobrzmiących egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD. Wersja elektroniczna wniosku powinna być tożsama z wersją papierową wniosku.
 • Każda strona Biznesplanu powinna być parafowana własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy.

4. Forma wsparcia:

Pomoc ma formę premii:

 • wysokość kwoty pomocy - 100 000,00 zł,
 • wymagany wkład własny finansowy w wysokości min.: 11 111,12 zł,
 • wymagana minimalna wartość operacji wraz z wkładem własnym: 111 111,12 zł.

5. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:

Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:

 • Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 • Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
 • Zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (premia).
 • Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” na okres programowania 2014-2020.
 • Realizacja przez operację celów głównych i szczegółowych LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.
 • Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 • Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie co najmniej minimalnej liczby punktów.

Dodatkowy warunek udzielenia wsparcia:

 • Realizacja operacji w terminie nie późniejszym niż 7 miesięcy od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy (np. w sytuacji podpisania umowy o przyznaniu pomocy 14 czerwca 2023 r., wniosek o płatność II transzy musi zostać złożony najpóźniej do dnia 31 stycznia 2024 r.).

6. Kryteria wyboru operacji:

 • Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się w zakładce LEADER 2014-2020 – Podzakładka Lokalne kryteria wyboru operacji  oraz pod niniejszym ogłoszeniem.
 • Warunkiem wyboru operacji przez LGD jest uzyskanie minimum 50% punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, tj. min. 25 pkt.
 • W przypadku gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD.

7. Wymagane dokumenty:

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganych załączników  (wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór Formularza wniosku).
 • Dokumenty potwierdzające przynależność Wnioskodawcy i/lub zatrudnianej przez niego osoby do grupy defaworyzowanej określonej w LSR (grupy defaworyzowane określone w LSR -> kobiety, osoby młode do 25 r.ż., osoby starsze po 50 r.ż., osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne):

  a) Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby długotrwale bezrobotnej (w sytuacji jeśli Wnioskodawca jest osobą długotrwale bezrobotną tj. pozostającą w rejestrze PUP przez minimum 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat),
  b) Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności  (w sytuacji jeśli Wnioskodawca ma orzeczony stopień niepełnosprawności),
  c) Oświadczenie Wnioskodawcy o zobowiązaniu się do zatrudnienia osoby należącej do grupy defaworyzowanej  (w sytuacji jeśli Wnioskodawca deklaruje zatrudnienie osoby należącej do grupy defaworyzowanej).
 • Inne załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru operacji np. związane z ochroną środowiska, potwierdzające innowacyjność operacji bądź zintegrowanie, jeśli dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru.

8. Miejsce udostępnienia dokumentów:

 • LSR wraz z załącznikami udostępniono w zakładce „O NAS” – podzakładka: Lokalna Strategia Rozwoju (LSR)
 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy udostępniono w pkt.10 niniejszego ogłoszenia oraz w zakładce LEADER 2014-2020 - podzakładka: Formularze wniosków. Dokumenty dostępne są również w Biurze LGD.

9. Planowane do osiągnięcia wskaźniki - otwórz

10. Dokumenty dotyczące naboru:

a) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz
 • Informacje dla następcy prawnego/nabywcy ubiegającego się o przyznanie pomocy - otwórz

b) Biznesplan (wersja 5z)

 • Biznesplan (*.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (*.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (*.xlsx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu - otwórz

c)  Oświadczenie o niewykonywaniu działalności gospodarczej - otwórz
d) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
otwórz
e) Klauzule RODO - otwórz
f) Oświadczenie Wnioskodawcy o zobowiązaniu się do zatrudnienia osoby należącej do grupy defaworyzowanej (jeśli dotyczy) - otwórz
g) Oświadczenie o spełnianiu dodatkowego warunku naboru - otwórz

g) Załączniki pomocnicze

 • Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w MS Excel 2013 - otwórz

h) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 1 Biznesplan (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (*.xlsx) - otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (*.docx) - otwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (*.docx) - otwórz
 • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.pdf) - otwórz

i) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

 • Wniosek o płatność (*.pdf) - otwórz
 • Wniosek o płatność (*.xlsx) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (*.xlsx) - otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu (*.pdf) - otwórz

11. Dokumenty dotyczące procedury oceny i wyboru operacji

 • Lokalne kryteria wyboru operacji - otwórz
 • Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD - otwórz
 • Regulamin Rady Programowej - otwórz