Informujemy, iż nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu "Udany START" (II edycja naboru) odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2022 r.  w Biurze Projektu: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Ziemi Chełmskiej”, Plac Niepodległości 1/ 330, 22-100 Chełm, w godz. 8:30-15:00 (Beneficjent dopuszcza składanie dokumentów także w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z §3§9 REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO). Dokumenty aplikacyjne są dostępne w zakładce RPO WL 2014-2020 podzakładka "Udany START" ->Dokumenty rekrutacyjne do projektu "Udany START". Dokumenty, które wpłyną do Biura Projektu przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

belka logo