Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: Przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosków związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej, składającego się z dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Dotacja na firmę”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9- 12 RPO WL 2014- 2020.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/DnF/2019 - pobierz

1) formularz oferty – zał. nr 1 - pobierz

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2 - pobierz

3) życiorys zawodowy, potwierdzający kwalifikacje i doświadczenie, niezbędne do należytego wykonania zamówienia – zał. nr 3 - pobierz

4) wykaz kwalifikacji i doświadczenia – zał. nr 4 - pobierz

5) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych– zał. nr 5 - pobierz