Informujemy, iż z dniem 19 stycznia 2021 r. zmianie uległa Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD. Zapisy ww. Procedury zostały dostosowane do zapisów Wytycznych  nr 7/1/2020 z m-ca listopada 2020 r. w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020. Zaktualizowana Procedura dostępna jest w zakładce LEADER 2014-2020 podzakładka -> Procedury oceny i wyboru operacji. Procedura zacznie obowiązywać z dniem podpisania aneksu do umowy ramowej (aneksowanie zmian w zakresie przewalutowania LSR z waluty PLN na EURO).