Ogłoszenie o naborze wniosków nr 11/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                

1. Zakres tematyczny oraz limit środków w ramach danego zakresu:

 

”Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”
– limit środków: 133 883,72 zł

 

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570 z póź. zm). W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Ziemi Chełmskiej” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:

 • Cel ogólny 3 - Wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru LGD przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i społecznych
 • Cel szczegółowy 3.1 - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD przy zastosowaniu rozwiązań innowacyjnych i proekologicznych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
 • Przedsięwzięcie 3.1.1 - Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

 

2. Termin i miejsce składania wniosków:

od 27 listopada 2017 roku do 11 grudnia 2017 roku

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w Chełmie,
Pl. Niepodległości 1, pok.330, 22-100 Chełm

 

3. Tryb składania wniosków:

 • Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną, w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 11 grudnia 2017 roku o godz. 15.00. Za wnioski złożone w terminie uznane zostaną te, które faktycznie wpłyną do Biura LGD najpóźniej w dniu 11 grudnia 2017 roku do godz. 15.00.
 • Wnioski należy składać w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w wersji papierowej (2 oryginały) oraz 2 jednobrzmiących egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD. Wersja elektroniczna wniosku powinna być tożsama z wersją papierową wniosku.

 

4. Forma wsparcia: 

Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych i wynosi:

 • nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych
 • do 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów.

 

5. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:

Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:

 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
 3. Zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja).
 4. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” na okres programowania 2014-2020.
 5. Realizacja przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.
 6. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 7. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

 

6. Kryteria wyboru operacji:

 • Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się w zakładce LEADER 2014-2020 – Podzakładka Lokalne kryteria wyboru operacji oraz pod niniejszym ogłoszeniem.
 • Warunkiem wyboru operacji przez LGD jest uzyskanie minimum 50% punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, tj. min. 24 pkt.
 • W przypadku gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD.

 

7. Wymagane dokumenty:

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganych załączników - wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór Formularza wniosku.
 • Dokumenty potwierdzające przynależność zatrudnianej przez Wnioskodawcę osoby do grupy defaworyzowanej określonej w LSR (jeśli dotyczy):
  a) Oświadczenie Wnioskodawcy o zobowiązaniu się do zatrudnienia osoby należącej do grupy defaworyzowanej (w sytuacji jeśli Wnioskodawca deklaruje zatrudnienie osoby należącej do grupy defaworyzowanej).
 • Inne załączniki np. związane z ochroną środowiska, potwierdzające innowacyjność operacji bądź zintegrowanie, jeśli dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru.

 

8. Miejsce udostępnienia dokumentów:

 • LSR wraz z załącznikami udostępniono w zakładce „O NAS” – podzakładka: Lokalna Strategia Rozwoju (LSR)
 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy udostępniono w zakładce LEADER 2014-2020 - podzakładka: Formularze wniosków oraz pod niniejszym ogłoszeniem. Dokumenty dostępne są również w Biurze LGD. 

9. Planowane do osiągnięcia wskaźniki - pobierz

10. Dokumenty dotyczące naboru:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz

2) Załączniki dodatkowe (jeśli dotyczy):

 • Oświadczenie Wnioskodawcy o zobowiązaniu się do zatrudnienia osoby należącej do grupy defaworyzowanej - otwórz

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - otwórz

11. Dokumenty dotyczące procedury oceny i wyboru 

 • Lokalne kryteria wyboru operacji - otwórz
 • Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD - otwórz
 • Regulamin Rady Programowej - otwórz