Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 

1. Zakres tematyczny oraz limit środków w ramach zakresu:

”Podejmowanie działalności gospodarczej” – limit środków: 700 000,00 zł

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570 z póź. zm.). W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Ziemi Chełmskiej” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:

 • Cel ogólny 1 - Wzmocnienie potencjału lokalnej gospodarki przyjaznej środowisku i tworzenie miejsc pracy
 • Cel szczegółowy 1.1 - Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
 • Przedsięwzięcie 1.1.1 - Tworzenie nowych miejsc pracy.

 

2. Termin i miejsce składania wniosków:

od 23 września 2019 roku do 7 października 2019 roku

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w Chełmie,
Pl. Niepodległości 1, pok.330, 22-100 Chełm

3. Tryb składania wniosków:

 • Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną, w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 7 października 2019 roku o godz. 15.00. Za wnioski złożone w terminie uznane zostaną te, które faktycznie wpłyną do Biura LGD najpóźniej w dniu 7 października 2019 roku do godz. 15.00.
 • Wnioski należy składać w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w wersji papierowej (2 oryginały) oraz 2 jednobrzmiących egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD. Wersja elektroniczna wniosku powinna być tożsama z wersją papierową wniosku.
 • Każda strona Biznesplanu powinna być parafowana własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy.

4. Forma wsparcia:

Pomoc ma formę premii:

 • wysokość kwoty pomocy - 100 000,00 zł,
 • wymagany wkład własny finansowy w wysokości min.: 11 111,12 zł.

5. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:

Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:

 • Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 • Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
 • Zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (premia).
 • Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” na okres programowania 2014-2020.
 • Realizacja przez operację celów głównych i szczegółowych LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.
 • Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 • Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie co najmniej minimalnej liczby punktów.

6. Kryteria wyboru operacji:

 • Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się w zakładce LEADER 2014-2020 – Podzakładka Lokalne kryteria wyboru operacji  oraz pod niniejszym ogłoszeniem.
 • Warunkiem wyboru operacji przez LGD jest uzyskanie minimum 50% punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, tj. min. 25 pkt.
 • W przypadku gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD.

7. Wymagane dokumenty:

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganych załączników  (wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór Formularza wniosku).

 • Dokumenty potwierdzające przynależność Wnioskodawcy i/lub zatrudnianej przez niego osoby do grupy defaworyzowanej określonej w LSR (grupy defaworyzowane określone w LSR -> kobiety, osoby młode do 25 r.ż., osoby starsze po 50 r.ż., osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne):

  a) Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby długotrwale bezrobotnej (w sytuacji jeśli Wnioskodawca jest osobą długotrwale bezrobotną tj. pozostającą w rejestrze PUP przez minimum 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat),
  b) Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności  (w sytuacji jeśli Wnioskodawca ma orzeczony stopień niepełnosprawności),
  c) Oświadczenie Wnioskodawcy o zobowiązaniu się do zatrudnienia osoby należącej do grupy defaworyzowanej  (w sytuacji jeśli Wnioskodawca deklaruje zatrudnienie osoby należącej do grupy defaworyzowanej).

 • Inne załączniki np. związane z ochroną środowiska, potwierdzające innowacyjność operacji bądź zintegrowanie, jeśli dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru.

8. Miejsce udostępnienia dokumentów:

 • LSR wraz z załącznikami udostępniono w zakładce „O NAS” – podzakładka: Lokalna Strategia Rozwoju (LSR)
 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy udostępniono w zakładce LEADER 2014-2020 - podzakładka: Formularze wniosków oraz w pkt.10 niniejszego ogłoszenia. Dokumenty dostępne są również w Biurze LGD.

9. Planowane do osiągnięcia wskaźniki - otwórz

10. Dokumenty dotyczące naboru:

a) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - otwórz  

b) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

c)  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisotwórz

d)  Oświadczenie o niewykonywaniu działalności gospodarczej - otwórz

e) Klauzule RODO - otwórz

f) Załączniki dodatkowe (jeśli dotyczy):

 • Oświadczenie Wnioskodawcy o zobowiązaniu się do zatrudnienia osoby należącej do grupy defaworyzowanej  - otwórz

g) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
 • Załącznik Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

h) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) - wersja 4z - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz

11. Dokumenty dotyczące procedury oceny i wyboru operacji

 • Lokalne kryteria wyboru operacji - otwórz
 • Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD - otwórz
 • Regulamin Rady Programowej - otwórz