Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 1/2020/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”                           

                    

1. Zakres tematyczny oraz limit środków w ramach danego zakresu:

 

Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
– limit środków dostępny w naborze: 78 466,65 zł

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570 z póź. zm). W ramach LSR LGD „Ziemi Chełmskiej” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:

 • Cel ogólny 3 Wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru LGD przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i społecznych
 • Cel szczegółowy 3.1 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD przy zastosowaniu rozwiązań innowacyjnych i proekologicznych
 • Przedsięwzięcie 3.1.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

 • Wskaźnik produktu:
  - Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 3

 

„Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego”
– limit środków dostępny w naborze: 10 000,00

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570 z póź. zm). W ramach LSR LGD „Ziemi Chełmskiej” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:

 • Cel ogólny 3 Wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru LGD przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i społecznych
 • Cel szczegółowy 3.2 Zintegrowana promocja oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego
 • Przedsięwzięcie 3.2.1 Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego

 • Wskaźnik produktu:
  - Liczba wydanych publikacji oraz wyprodukowanych filmów z zakresu dziedzictwa lokalnego - 1.

 

Wspieranie twórczości ludowej, promocja twórców i artystów ludowych”
– limit środków dostępny w naborze: 120 000,00 zł

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570 z póź. zm). W ramach LSR LGD „Ziemi Chełmskiej” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:

 • Cel ogólny 3 Wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru LGD przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i społecznych
 • Cel szczegółowy 3.3 Promocja obszaru jako miejsca atrakcyjnego turystycznie i przyjaznego środowisku
 • Przedsięwzięcie 3.3.1 Wspieranie twórczości ludowej, promocja twórców i artystów ludowych

 • Wskaźniki produktu:
  - Liczba zespołów artystycznych z terenu LGD, które wyposażone zostały w stroje i instrumenty –  6   (limit środków w ramach naboru: 80 000,00 zł)
  - Liczba wydarzeń/imprez (kulturalnych promujących lokalne dziedzictwo kulturowe) – 2  (limit środków w ramach naboru: 25 000,00 zł)
  - Liczba zorganizowanych warsztatów z zakresu twórczości ludowej – 1   (limit środków w ramach naboru: 15 000,00 zł)

 

Wykorzystanie i promocja walorów turystycznych”
– limit środków dostępny w naborze: 70 000,00 zł

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570 z póź. zm). W ramach LSR LGD „Ziemi Chełmskiej” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:

 • Cel ogólny 3 Wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru LGD przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i społecznych
 • Cel szczegółowy 3.3 Promocja obszaru jako miejsca atrakcyjnego turystycznie i przyjaznego środowisku
 • Przedsięwzięcie 3.3.2 Wykorzystanie i promocja walorów turystycznych

 • Wskaźniki produktu:
  - Liczba wydanych publikacji, przewodników, map turystycznych – 2   (limit środków w ramach naboru: 35 000,00 zł)
  - Liczba wydarzeń/imprez (promujących walory turystyczne obszaru) –   1  (limit środków w ramach naboru: 35 000,00 zł)


Pojedynczy grant może wpisywać się w jeden zakres tematyczny.
Limit środków na projekt grantowy: 278 466,65 zł.

 2. Termin i miejsce składania wniosków:

od 30 stycznia 2020 roku do 13 lutego 2020 roku

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w Chełmie,
Pl. Niepodległości 1, pok.330, 22-100 Chełm

3. Tryb składania wniosków:

 • Wniosek należy przygotować przy pomocy Generatora Wniosków dostępnego pod adresem www.omikronkonkursy.pl/wnioski/generator (data uruchomienia Generatora: 30 stycznia 2020 roku godz. 8:00).
 • Wniosek należy złożyć w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w wersji papierowej wydrukowanej z Generatora (2 oryginały) oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD. Wersja elektroniczna wniosku powinna być tożsama z wersją papierową.
 • Wniosek wraz z załącznikami powinien być trwale spięty i podpisany przez osoby uprawnione.
 • Wnioski wraz z załącznikami należy składać osobiście, lub przez pełnomocnika, lub przez osobę upoważnioną, bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia.
 • Termin składania wniosków upływa w dniu 13 lutego 2020 roku o godz. 15.00. Za wnioski złożone w terminie uznane zostaną te, które faktycznie wpłyną do Biura LGD do godz. 15.00 najpóźniej w dniu 13 lutego 2020 roku.

 4. Forma wsparcia:

a) pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych,
b) intensywność pomocy:

 • nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowanych grantu– w przypadku jednostki sektora finansów publicznych
 • do 100% kosztów kwalifikowanych grantu – w przypadku pozostałych podmiotów,

c) wysokość kwoty grantu – wartość każdego grantu nie może być niższa niż 5 tyś. zł oraz wyższa niż 50 tyś. zł, przy czym limit środków na jednego grantobiorcę w okresie PROW 2014-2020 nie może przekroczyć 100 000,00 zł,
d) suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach jednego projektu grantowego nie może przekraczać 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.

5. Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego:

 • budowa nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
 • wydanie publikacji oraz wyprodukowanie filmów z zakresu dziedzictwa lokalnego,
 • wyposażenie zespołów artystycznych z terenu LGD w stroje i instrumenty,
 • organizacja wydarzeń/imprez (kulturalnych promujących lokalne dziedzictwo kulturowe),
 • organizacja warsztatów z zakresu twórczości ludowej,
 • wydanie publikacji, przewodników, map turystycznych,
 • organizacja wydarzeń/imprez (promujących walory turystyczne obszaru).

6.Planowany czas realizacji projektu grantowego przez LGD:

    lipiec 2020 - styczeń 2021 r.

7. Czas realizacji grantu przez grantobiorców: lipiec 2020 r. – grudzień 2020 r.
8. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:

 • Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze (w tym sporządzenie wniosku na obowiązującym formularzu oraz wypełnienie pól umożliwiających dokonanie oceny operacji).
 • Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
 • Zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja).
 • Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” na okres programowania 2014-2020.
 • Realizacja przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.
 • Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 • Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

 9. Lokalne Kryteria wyboru operacji:

 • Lokalne kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się w zakładce LEADER 2014-2020 – podzakładka Lokalne kryteria wyboru grantobiorców oraz pod niniejszym ogłoszeniem.
 • Warunkiem wyboru operacji przez LGD jest uzyskanie minimum 50% punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, tj. min. 25 pkt.
 • W przypadku gdy dwie, lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku.

  10. Miejsce udostępnienia dokumentów:

 • LSR wraz z załącznikami udostępniono w zakładce „O NAS” – podzakładka: Lokalna Strategia Rozwoju (LSR)
 • Formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu oraz formularz umowy o powierzenie grantu udostępniono w zakładce LEADER 2014-2020 - podzakładka: Formularze wniosków oraz w pkt.12 niniejszego ogłoszenia
 • Dokumenty dotyczące procedury oceny i wyboru operacji udostępniono w pkt.13 niniejszego ogłoszenia.

  11. Planowane do osiągnięcia wskaźniki - otwórz
 
  12. Dokumenty dotyczące naboru nr 1/2020/G:

1. Wniosek o powierzenie grantu wraz kompletem wymaganych załączników (wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór Formularza wniosku) - otwórz
a) Zestawienie rzeczowo-finansowe (zał.1 do wniosku) - otwórz
b) Oświadczenie o VAT (zał.2 do wniosku) - otwórz
c) Oświadczenie właściciela nieruchomości (zał.3 do wniosku) - otwórz
d) dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada: doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować   
e) oświadczenie Wnioskodawcy o zobowiązaniu się do zatrudnienia osoby należącej do grupy defaworyzowanej (w sytuacji jeśli Wnioskodawca deklaruje zatrudnienie osoby należącej do grupy defaworyzowanej określonej w LSR) -  grupy defaworyzowane określone w LSR -> kobiety, osoby młode do 25 r.ż., osoby starsze po 50 r.ż., osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne (jeśli dotyczy) - otwórz
f) inne załączniki np. związane z ochroną środowiska, potwierdzające innowacyjność operacji bądź zintegrowanie, jeśli dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru.

2. Umowa o powierzenie grantu - otwórz
 
3. Wniosek o rozliczenie grantu (wraz ze sprawozdaniem z realizacji grantu) -
otwórz

 13. Dokumenty dotyczące procedury oceny i wyboru operacji

 • Lokalne kryteria wyboru operacji - otwórz
 • Procedura naboru w ramach konkursu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 - otwórz
 • Regulamin Rady Programowej - otwórz