Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 

 

1. Zakres tematyczny oraz limit środków w ramach zakresu:

”Rozwijanie działalności gospodarczej” – limit środków: 25 000,00 EUR
 (tj. 100 000,00 zł przy kursie 4,00 PLN/EUR)

 

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570 z póź. zm.). W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Ziemi Chełmskiej” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:

 • Cel ogólny 1 - Wzmocnienie potencjału lokalnej gospodarki przyjaznej środowisku i tworzenie miejsc pracy
 • Cel szczegółowy 1.1 - Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
 • Przedsięwzięcie 1.1.1 - Tworzenie nowych miejsc pracy.

 

2. Termin i miejsce składania wniosków:

od 30 maja 2022 roku do 13 czerwca 2022 roku

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w Chełmie,
Pl. Niepodległości 1, pok.330, 22-100 Chełm

3. Tryb składania wniosków:

 • Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną, w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 13 czerwca 2022 roku o godz. 15.00. Za wnioski złożone w terminie uznane zostaną te, które faktycznie wpłyną do Biura LGD najpóźniej w dniu 13 czerwca 2022 roku do godz. 15.00.
 • Wnioski należy składać w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w wersji papierowej (2 oryginały) oraz 2 jednobrzmiących egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD. Wersja elektroniczna wniosku powinna być tożsama z wersją papierową wniosku.
 • Każda strona Biznesplanu powinna być parafowana własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy.

4. Forma wsparcia:

Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych:

 • wysokość kwoty pomocy - 100 000,00 zł,
 • intensywność pomocy wynosi – max. 70 % kosztów kwalifikowalnych.

5. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:

Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:

 • Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 • Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
 • Zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja).
 • Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” na okres programowania 2014-2020.
 • Realizacja przez operację celów głównych i szczegółowych LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.
 • Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 • Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie co najmniej minimalnej liczby punktów.

Dodatkowy warunek udzielenia wsparcia:

 • Realizacja operacji w terminie nie późniejszym niż 7 miesięcy od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy (np. w sytuacji podpisania umowy o przyznaniu pomocy we wrześniu 2022 r., wniosek o płatność końcową musi zostać złożony najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2023 r.).

6. Kryteria wyboru operacji:

 • Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się w zakładce LEADER 2014-2020 – Podzakładka Lokalne kryteria wyboru operacji  oraz pod niniejszym ogłoszeniem.
 • Warunkiem wyboru operacji przez LGD jest uzyskanie minimum 50% punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, tj. min. 26 pkt.
 • W przypadku gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD.

7. Wymagane dokumenty:

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganych załączników  - wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór Formularza wniosku.
 • Dokumenty potwierdzające przynależność Wnioskodawcy i/lub zatrudnianej przez niego osoby do grupy defaworyzowanej określonej w LSR (grupy defaworyzowane określone w LSR -> kobiety, osoby młode do 25 r.ż., osoby starsze po 50 r.ż., osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne):

  a) Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności  (w sytuacji jeśli Wnioskodawca ma orzeczony stopień niepełnosprawności),
  b) Oświadczenie Wnioskodawcy o zobowiązaniu się do zatrudnienia osoby należącej do grupy defaworyzowanej  (w sytuacji jeśli Wnioskodawca deklaruje zatrudnienie osoby należącej do grupy defaworyzowanej).
 • Inne załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru operacji np. związane z ochroną środowiska, potwierdzające innowacyjność operacji bądź zintegrowanie, dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia potwierdzające posiadane kwalifikacje - jeśli dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru.

8. Miejsce udostępnienia dokumentów:

 • LSR wraz z załącznikami udostępniono w zakładce „O NAS” – podzakładka: Lokalna Strategia Rozwoju (LSR)
 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy udostępniono w zakładce LEADER 2014-2020 - podzakładka: Formularze wniosków oraz w pkt.10 niniejszego ogłoszenia. Dokumenty dostępne są również w Biurze LGD.

9. Planowane do osiągnięcia wskaźniki - otwórz

10. Dokumenty dotyczące naboru wniosków nr 2/2022:

Etap I – składanie wniosku o przyznanie pomocy

a) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy (*.pdf) – otwórz
 • Formularz​ wniosku​ o​ przyznanie​ pomocy (*.xlsx) – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (*.pdf) – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (*.xlsx) – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (*.pdf) – otwórz

b) Biznesplan (wersja 4z)

 • Biznesplan (*.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (*.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (*.xlsx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu - otwórz

c) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 • Oświadczenie​ o​ wielkości​ przedsiębiorstwa (*.xlsx) – otwórz
 • Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (*.pdf) – otwórz
 • Zasady​ wypełniania oświadczenia o​ wielkości​ przedsiębiorstwa (*.pdf) – otwórz

d) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis otwórz
e) Oświadczenie dotyczące spełniania dodatkowego warunku naboruotwórz
f) Klauzule RODO - otwórz
g) Oświadczenie Wnioskodawcy o zobowiązaniu się do zatrudnienia osoby należącej do grupy defaworyzowanej (jeśli dotyczy)- otwórz

h) Załączniki pomocnicze

 • Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w MS Excel 2013 - otwórz

 

Etap II – podpisanie umowy o przyznaniu pomocy

a) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.pdf) - otwórz

b) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

 • Umowa​ o​ przyznaniu​ pomocy​ następcy​ prawnemu​ nabywcy​ Beneficjenta​ 19.2​ inne (*.pdf) - otwórz
 • Zał​ącznik nr​ 2​ Wykaz​ działek (*.pdf) - otwórz
 • Zał​ącznik nr​ 3​ Informacja​ o ​przetwarzaniu ​danych ​osobowych (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik ​nr ​4​ Oświadczenie ​małżonka (*.pdf) - otwórz
 • Zał​ącznik nr ​5 ​Oświadczenie​ Beneficjenta​ o​ niepozostawaniu ​w​ związku (*.pdf) - otwórz
 • Zał​ącznik nr​ 6​ Oświadczenie​ Współwłaściciela o ​niepozostawaniu ​w​ związku (*.pdf) - otwórz
 • Zał​ącznik nr ​7​ Deklaracja małżonka (*.pdf) - otwórz

Etap III – rozliczanie otrzymanego wsparcia

a) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (*.pdf) - otwórz
 • Wniosek o płatność (*.xlsx) - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.pdf) - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.xlsx) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx) - otwórz

b) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) - otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz

11. Dokumenty dotyczące procedury oceny i wyboru operacji

 • Lokalne kryteria wyboru operacji - otwórz
 • Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD - otwórz
 • Regulamin Rady Programowej - otwórz