Informujemy, iż w dniu dzisiejszym zakończyliśmy kolejny nabór wniosków na wsparcie operacji w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej". Na nabór nr 1/2018 przeprowadzony w dniach 15-29 marca wpłynęło 7 wniosków na łączną kwotę wsparcia 700 000,00 zł. Tym samym alokacja dedykowana na nabór została wykorzystana w 140%. Zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD, wnioski złożone na nabór zostaną przekazane do oceny Rady Programowej LGD, która dokona wyboru wniosków do dofinansowania. Wnioski wybrane przez Radę zostaną następnie przekazane do Zarządu Województwa, który po przeprowadzeniu oceny merytorycznej, podejmie ostateczną decyzję o przyznaniu wsparcia. Szczegółowe informacje o wynikach Posiedzenia Rady Progamowej dostępne będą w Zakładce LEADER 2014-2020 Podzakładka Listy rankingowe - wyniki naborów.