Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie zakupu i dostaw dla zadania Wyposażenia pracowni zielarskich” w ramach projektu  pn. „Zioło ma Moc”, akronim ZmM, w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZmM/2022
Załącznik nr 1. Formularz oferty
Załącznik nr 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 4. Wzór umowy