Poniżej zamieszczamy formularze wniosków w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w zakresie projektów grantowych

Formularze wniosków dla Wnioskodawców planujacych ubiegać się o powierzenie grantu w ramach naboru 1/2017/G.

1. Wniosek o powierzenie grantu

    a) Zestawienie rzeczowo-finansowe

    b) Oświadczenie VAT

    c) Oświadczenie właściciela nieruchomości

    d) Oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do zatrudnienia osoby należącej do grupy defaworyzowanej

2.Umowa o powierzenie grantu

3.Wniosek o rozliczenie grantu

4.Sprawozdanie z realizacji grantu

Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

Karta oceny zgodności operacji grantowej z LSR

Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru

 

AKTUALNE wzory dokumentów obowiązujące od 16.10.2017 r.

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z - otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz

3) Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (excel) - otwórz

4) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika "Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji" (pdf) - otwórz

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
  • Załącznik - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
  • Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

  • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz
  • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z - otwórz

7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - otwórz

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.