Plan komunikacji z lokalną społecznością to dokument określający reguły prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych przez Lokalną Grupę Działania “Ziemi Chełmskiej” w odniesieniu do środków pomocowych UE, dostępnych w związku z realizacją Umowy Ramowej dotyczącej Lokalnej Strategii Rozwoju. Plan komunikacji w swej konstrukcji zawiera opis celów, działań komunikacyjnych podporządkowanych tym celom, a także środków i narzędzi przekazu informacji na linii LGD – społeczności lokalne, jakich LGD „Ziemi Chełmskiej” zamierza używać w komunikowaniu się z mieszkańcami obszaru na poszczególnych etapach wdrażania LSR. Służy identyfikacji występujących problemów komunikacyjnych (poprzez monitoring i ewaluację), dzięki czemu jest narzędziem kształtującym jakość oraz poziom współpracy i zaangażowania partnerów i interesariuszy LGD. Plan był tworzony oddolnie, tj. z zastosowaniem zasady rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Do udziału w jego opracowaniu zaproszono mieszkańców wszystkich gmin obszaru LGD, ze wszystkich partnerskich sektorów.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji w latach 2016 - 2022 - całość

PLAN KOMUNIKACJI Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" - na lata 2016-2022


Harmonogram realizacji Planu Komunikacji w 2016 roku

PLAN KOMUNIKACJI Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" - na III i IV kwartał 2016 roku

PLAN KOMUNIKACJI Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" - na III i IV kwartał 2016 roku - aktualizacja


Harmonogram realizacji Planu Komunikacji w 2017 roku

PLAN KOMUNIKACJI Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" - na 2017 rok

PLAN KOMUNIKACJI Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" - na 2017 rok - aktualizacja


Harmonogram realizacji Planu Komunikacji w 2018 roku

PLAN KOMUNIKACJI Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" - na 2018 rok

PLAN KOMUNIKACJI Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" - na 2018 rok - aktualizacja


Harmonogram realizacji Planu Komunikacji w 2019 roku

PLAN KOMUNIKACJI Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" - na 2019 rok


Harmonogram realizacji Planu Komunikacji w 2020 roku

PLAN KOMUNIKACJI Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" - na 2020 rok

PLAN KOMUNIKACJI Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" - na 2020 rok - aktualizacja


Harmonogram realizacji Planu Komunikacji w 2021 roku

PLAN KOMUNIKACJI Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" - na 2021 rok

PLAN KOMUNIKACJI Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" - na 2021 rok - aktualizacja


Harmonogram realizacji Planu Komunikacji w 2022 roku

PLAN KOMUNIKACJI Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" - na 2022 rok


Harmonogram realizacji Planu Komunikacji w 2023 roku

 Harmonogram realizacji Planu Komunikacji w 2024 roku