ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/PBU/2021/LGD na usługę opracowania, składu i druku publikacji promującej lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne w ramach projektu Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze objętym marką "Malowniczy Wschód" realizowanego w ramach Priorytetu 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020,  nr umowy grantowej PLBU.01.01.00-06-0880/19.

Zaproszenie do składania ofert nr 1/PBU/2021/LGD

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 4  Wzór umowy na wykonanie usługi

Ogłoszenie o trzecim naborze na stanowisko Specjalisty ds. projektów i księgowości z dnia 23 kwietnia 2021 r.