belka do dok

  Zasady przyznawania wsparcia


Szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania i wypłaty pomocy na operacje realizowane w ramach wdrażania LSR określają:

1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ( z późń. zmianami).

2. Procedury oceny i wyboru operacji obowiązujące w LGD.


Zakres pomocy

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie:

1. Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,
2. Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez:
            a) podejmowanie działalności gospodarczej,
            b) rozwijanie działalności gospodarczej.
3. Zachowania dziedzictwa lokalnego,
4. Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,
5. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

 

Pomoc na operacje w zakresie
PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
(tzw. PREMIE)

O pomoc może ubiegać osoba fizyczna, jeżeli:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR (obszar gminy: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź),
d)posiada numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
e) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z 2009 r. poz. 489 oraz z 2017 r. poz. 2440) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
f) w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywała działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie.

Pomoc jest przyznawana jeżeli:

1) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;

2) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;

3) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;

4) inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1303/2013";

5) operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;

6) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;

7) została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.

8) operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:

a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub

b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, i zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

8a) podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. b i c ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

9)  koszty planowane do poniesienia w ramach operacji:

a) mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ( z późń. zmianami).

b) nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR;

10) biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.

 

Wysokość wsparcia : 100 000,00 zł (zgodnie z LSR)

Wymagany wkład własny finansowy w kwocie 11 111,12 zł. Wkład własny finansowy większy od wymaganego dodatkowo punktowany w Karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 111 111,12 złotych. Jeżeli kwota kosztów planowanych do poniesienia ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów jest niższa niż kwota określona w LSR pomocy nie przyznaje się.

Koszty niekwalifikowane! - używane maszyny, urządzenia, sprzęt, wyposażenie, z wyjątkiem zakupu eksponatów w ramach operacji dotyczących zachowania dziedzictwa;

Zasady wypłaty środków

Wsparcie w formie premii. Środki finansowe z tytułu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wypłacane są ryczałtem w dwóch transzach:

1) Pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy,
2) Druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy.

Pierwsza transza pomocy jest wypłacana, jeżeli beneficjent:
a) podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą,
b) zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności,
c) uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją.

Druga transza pomocy jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem, a beneficjent poniósł koszty na działania niezbędne do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych określonych w biznesplanie, w wysokości przyznanej pomocy.


Rozliczenie kwoty pomocy – wniosek o płatność

1. Wniosek o płatność składa się w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce samorządu województwa, z którym jest zawarta umowa.
2. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty niezbędne do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, potwierdzające spełnienie warunków wypłaty pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność.
3. Wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy beneficjent składa w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a wniosek o płatność drugiej transzy – po spełnieniu warunków wypłaty drugiej transzy, w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.
4. Jeżeli wniosek o płatność zawiera braki, zarząd województwa wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.


Umowa o przyznanie pomocy – zobowiązania Beneficjenta

Beneficjent zobowiązuje się do:

1) podjęcia we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz
      a) zgłoszenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu
      wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
      b) utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie
      umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,
2) osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej,
3) osiągnięcia wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie,
4) niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych zgodnie z warunkami przyznania pomocy,
5) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.

Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową. Pomoc ma charakter pomocy de minimis.
Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi 300 tys. złotych na jednego Beneficjenta.

Pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
2) górnictwo i wydobywanie;
3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
8) produkcja metali;
9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
10) transport lotniczy i kolejowy;
11) gospodarka magazynowa.

Pomoc na operacje w zakresie
ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


O pomoc może ubiegać się podmiot - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców – będący osobą fizyczną jeżeli:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest osobą pełnoletnią,
c) miejsce wykonywania działalności gospodarczej, oznaczone adresem wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, a w przypadku braku takiego wpisu, jeżeli miejsce zamieszkania takiej osoby znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

pod warunkiem, że podmiot ten:

-prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo: mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR, małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR,
-w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR oraz nadal wykonuje tę działalność;
-posiada nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
-wykaże, że:

• posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
• posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
• posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
• wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować; nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło 2 lata od dnia przyznania podmiotowi takiej pomocy.

Pomoc jest przyznawana jeżeli:

a) operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę;
b) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
c) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;
d) inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji;
e) operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;
f) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
g) została wydana ostateczna decyzja środowiskowa, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi;
h) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;

Intensywność pomocy: 70% kosztów kwalifikowalnych 

Wysokość wsparcia: 100 000,00 zł (zgodnie z LSR)

Wymagany wkład własny (finansowy/rzeczowy) : 30 %

Koszty kwalifikowane operacji w zakresie rozwoju działalności gospodarczej:

1. koszty ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - w wysokości max 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych,
2. koszty zakupu robót budowlanych lub usług,
3. koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
4. koszty najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
5. koszty zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
6. koszty zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą - w wysokości max 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o koszty ogólne,
7. koszty zakupu innych rzeczy, w tym materiałów,
8. podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli beneficjent realizujący operację nie ma możliwości odzyskania go na mocy prawodawstwa krajowego.


Koszty niekwalifikowalne: używane maszyny, urządzenia, sprzęt, wyposażenie, z wyjątkiem zakupu eksponatów w ramach operacji dotyczących zachowania dziedzictwa;

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi 300 tys. złotych na jednego beneficjenta.


Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji jeżeli zostały poniesione:
a) od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych - od dnia 1 stycznia 2014 r.,
b) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania,
c) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych - w formie rozliczenia bezgotówkowego;
d) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu udostępnionym przez samorząd województwa, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zasady wypłaty środków

Pomoc na operację w zakresie rozwijania działalności gospodarczej jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowanych.
Pomoc jest przyznawana w wysokości nie wyższej niż 70% kosztów kwalifikowanych.

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli beneficjent:

a) zrealizował operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty przed dniem złożenia wniosku o płatność obejmującego te koszty, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie;
b) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
c) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.

Rozliczenie kwoty pomocy – wniosek o płatność

1. Wniosek o płatność składa się w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce samorządu województwa, z którym jest zawarta umowa.
2. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty niezbędne do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, potwierdzające spełnienie warunków wypłaty pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność.
3. Wniosek o płatność beneficjent składa w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.
4. Jeżeli wniosek o płatność zawiera braki, zarząd województwa wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

Umowa o przyznanie pomocy – zobowiązania Beneficjenta

Beneficjent zobowiązuje się do:
a) zapewnienia trwałości operacji do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;
b) osiągnięcia wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie, osiągnięcie co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej,
c) niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych zgodnie z warunkami przyznania pomocy,
d) zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji,
e) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.

Pomoc ma charakter pomocy de minimis. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową

Pomoc na operację w zakresie rozwoju działalności gospodarczej nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
2) górnictwo i wydobywanie;
3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
8) produkcja metali;
9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
10) transport lotniczy i kolejowy;
11) gospodarka magazynowa.


Pomoc na inne typy operacji 

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie:
a) wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
b) zachowania dziedzictwa lokalnego;
c) budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (pomoc jest przyznawana, jeżeli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej);
d) promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (pomoc jest przyznawana, jeżeli operacja nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych).


Pomoc jest przyznawana jeżeli:

a) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
b) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;
c) inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji;
d) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
e) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;
f) została wydana ostateczna decyzja środowiskowa, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.


Intensywność pomocy dla poszczególnych kategorii beneficjentów:

a) 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,
b) 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów.

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli beneficjent:
a) zrealizował operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty przed dniem złożenia wniosku o płatność obejmującego te koszty, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz z warunkami określonymi w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją;
b) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
c) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.

Wniosek o płatność beneficjent składa w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.


Koszty kwalifikowane operacji:

1. koszty ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - w wysokości max 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych,
2. koszty zakupu robót budowlanych lub usług,
3. koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
4. koszty najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
5. koszty zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
6. koszty zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą - w wysokości max 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o koszty ogólne,
7. koszty zakupu innych rzeczy, w tym materiałów,
8. podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli beneficjent realizujący operację nie ma możliwości odzyskania go na mocy prawodawstwa krajowego.


Koszty niekwalifikowalne: używane maszyny, urządzenia, sprzęt, wyposażenie, z wyjątkiem zakupu eksponatów w ramach operacji dotyczących zachowania dziedzictwa;

Zobowiązania beneficjenta 

a) zapewnienie trwałości operacji do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej (w przypadku operacji inwestycyjnych).
b) osiągnięcie wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie,
c) przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.

Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową.


Zasady przyznawania pomocy na projekt grantowy

Pomoc jest przyznawana, jeżeli:

1) wysokość każdego grantu, jaki ma być udzielony grantobiorcy, nie będzie wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych;
2) w ramach projektu grantowego jest planowane wykonanie co najmniej dwóch zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego, a wartość każdego z tych zadań nie będzie wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych;
3) koszty planowane do poniesienia przez grantobiorcę mieszczą się w zakresie kosztów kwalifikowanych i nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.”

Koszty kwalifikowane operacji:

1. koszty ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - w wysokości max 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych,
2. koszty zakupu robót budowlanych lub usług,
3. koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
4. koszty najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
5. koszty zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
6. koszty zakupu innych rzeczy, w tym materiałów,
7. podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli beneficjent realizujący operację nie ma możliwości odzyskania go na mocy prawodawstwa krajowego.

Wysokość pomocy przyznanej na jeden projekt grantowy nie może przekroczyć 300 tys. złotych;
Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach jednego projektu grantowego nie przekracza kwoty środków przyznanych na ten projekt.

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi 300 tys. złotych na jednego beneficjenta