1. Czy przy zakładaniu nowej działalności gospodarczej samozatrudnienie można traktować jako utworzenie miejsca pracy?

Tak, dotację na założenie działalności gospodarczej może uzyskać tylko osoba fizyczna, wtedy jednocześnie tworzy dla siebie miejsce pracy (tzw. samozatrudnienie).

2.Jak długo trzeba utrzymać utworzone miejsce pracy?

W przypadku zakładania nowej działalności gospodarczej miejsce pracy należy utrzymać co najmniej 2 lata od wypłaty płatności końcowej (pełny ZUS), a w przypadku rozwijania działalności gospodarczej przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. Utrzymanie miejsc pracy dotyczy również obecnego poziomu zatrudnienia.

3. Czy w przypadku zakładania nowej działalności gospodarczej mogę liczyć na otrzymanie części dofinansowania przed zrealizowaniem operacji?

Tak. Dla nowych przedsiębiorców 80% kwoty wsparcia wypłacone zostanie po podpisaniu umowy, a 20% po zrealizowaniu operacji.

4. Czy w przypadku rozwijania działalności gospodarczej mogę liczyć na otrzymanie części dofinansowania przed zrealizowaniem operacji?

Nie. Wparcie ma formę refundacji, czyli zwrotu poniesionych wydatków.

5. Czy jeżeli prowadziłem wcześniej działalność gospodarczą, która została zamknięta mogę starać się o dofinansowanie na założenie nowej działalności?

Tak, pod warunkiem jednak, że działalność gospodarcza została zamknięta nie później niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy i dotychczas nie została przyznana pomoc w tym zakresie.

6. Jak długo muszę prowadzić firmę, jeśli chcę starać się o dofinansowanie na jej rozwój?

Z pomocy na rozwój działalności gospodarczej mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku wykonywali łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą oraz nadal wykonują tę działalność.

7.Jak uzyskać numer identyfikacyjny?

Numer identyfikacyjny producenta nadawany jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności  (Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76 ze zm.). Więcej informacji na stronie: http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr/komu-i-na-jakiej-zasadzie-przyznawany-jest-numer-identyfikacyjny.html.

 Formularz wniosku dostępny na stronie: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html

8. Od kiedy mogę ponosić wydatki w ramach projektu?

Wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z biznesplanem, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowanych operacji powinno nastąpić w terminie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.

9.Czy spółki z o.o. mogą ubiegać się o przyznanie pomocy na operacje w zakresie „rozwijanie działalności gospodarczej”?

Spółki z o. o. będąc osobami prawnymi są podmiotami, które mogą ubiegać się o pomoc w ramach poddziałania 19.2 (zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1570), zwanego dalej „rozporządzeniem LSR”), w tym także w ramach rozwijania działalności gospodarczej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia LSR. Należy jednak pamiętać, że podmiot taki musi spełniać warunki określone w § 7 rozporządzenia LSR, w tym warunek dotyczący wykonywania działalności gospodarczej (§ 7 ust. 1 pkt 1).

10.Czy osoba zatrudniona u innego pracodawcy w pełnym wymiarze pracy podejmując działalność gospodarczą we własnym imieniu oraz zgłaszając się do ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonania tej działalności spełni warunki przyznania pomocy? Czmoże skorzystać z ulgi dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w mniejszej wysokości?

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1570 oraz z 2016 r. poz. 1390), pomoc na operację w zakresie „podejmowania działalności gospodarczej” jest przyznawana jeżeli operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz: a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. Rozporządzenie LSR nie wprowadza ograniczeń w zakresie możliwości skorzystania przez osoby podejmujące działalność gospodarczą z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w mniejszej wysokości.

11. Jeśli beneficjent chce sięgnąć po środki na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” to jeśli w przeszłości pozyskał środki na podejmowanie działalności np. z Urzędu Pracy to czyta sytuacja dyskwalifikuje go z grona beneficjentów?

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit a) rozporządzenia - pomoc na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej jest przyznawana, m.in. jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w
szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie. Wobec tego, podmiotowi, który będzie ubiegał się o wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej - pomoc może być przyznana tylko raz w okresie realizacji PROW na lata 2014-2020. Jednocześnie, jeśli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w ostatnich dwóch latach poprzedzających złożenie wniosku uzyskał pomoc na podjęcie działalności gospodarczej - nie będzie możliwe przyznanie premii.

 12. Czy o pomoc może ubiegać się podmiot będący osobą fizyczną nie mieszkający na obszarze objętym LSR?

Zgodnie z § 3 ust1 pkt 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
poddziałania „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, o pomoc może ubiegać się podmiot będący osobą
fizyczną jeżeli:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletni,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR- w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015.poz.584 z późń.zm.)
d) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR- w przypadku, gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015.poz.584 z późń.zm.) 

Reasumując osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 poz.584 z późń.zm) może ubiegać się o pomoc na rozwój działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” pod warunkiem, że miejsce wykonywania tej działalności znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

13.Czy dotację może otrzymać wnioskodawca, który prowadzi agroturystykę (zgłoszenie agroturystyki w urzędzie gminy bez rejestracji w CEiDG)?

Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” operacja w ramach zakresu „rozwój działalności gospodarczej” przyznawana jest, jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Mając na uwadze powyższe, wnioskodawca który nie jest zarejestrowany w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej nie może ubiegać się o wsparcie w ramach działania 19.2.

14. Czy będąc w ciąży na zwolnieniu chorobowym, a potem na urlopie macierzyńskim, można starać się o dotację na założenie działalności, a w sytuacji uzyskania dotacji taką działalność prowadzić, czy też ta sytuacja całkowicie uniemożliwia otrzymanie dotacji?

W przypadku podejmowania działalności gospodarczej przez osobę fizyczną jednym z warunków przyznania pomocy jest nie wykonywanie przez podmiot ubiegający się o pomoc, działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy. Kolejny zaś warunek przyznania pomocy mówi o nie posiadaniu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w ww. okresie.
Z analizy zapytania wynika, iż potencjalny wnioskodawca przebywa obecnie na urlopie macierzyńskim. W opisanym przypadku można stwierdzić, iż o ile osoba fizyczna nie wykonywała działalności gospodarczej w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy oraz nie posiadała wpisu do CEIDG w tym okresie), to sam fakt przebywania na urlopie macierzyńskim nie stanowi przeszkody do rozpoczęcia takiej działalności po uzyskaniu pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że zgodnie z warunkami umowy o przyznaniu pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, osoba fizyczna zobowiązuje się do wykonywania działalności gospodarczej (co oznacza brak możliwości jej zawieszania) w trakcie realizacji operacji oraz przez okres 2 lat liczony od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy.

15. Możliwość kwalifikowania kosztu zakupu naczepy.

Naczepa zgodnie z przepisami o ruchu drogowym traktowana jest jako środek transportu, bowiem „naczepa” to przyczepa, której część spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten pojazd (art. 2 pkt 52), zaś „przyczepa”, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 50 ustawy Prawo o ruchu drogowym, to pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem. W związku z powyższym koszt zakupu kwalifikuje się do wsparcia finansowego jako zakup środka transportu.

16. Czy w przypadku środków transportu można zakupywać w ramach dofinansowania wyłącznie nowe środki transportu, czy dopuszczalne są także używane?

Zakup używanego środku transportu stanowi koszt niekwalifikowalny. Wyjątkiem od tej zasady jest przypadek zakupu maszyny używanej będącej eksponatem w ramach realizacji operacji z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego.

17.Czy w przypadku podejmowania działalności gospodarczej występują jakieś ograniczenia dotyczące zakupu samochodów (środków transportu)?

W odniesieniu do operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1570), zwanego dalej „rozporządzeniem LSR”, wskazują, że koszty planowane do poniesienia powinny mieścić się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia LSR i nie obowiązuje 30% limit, o którym mowa w § 18 ust. 3 rozporządzenia LSR.

18.Czy kosztem kwalifikowalnym w ramach działań „podejmowanie działalności gospodarczej” oraz „rozwijanie działalności gospodarczej” może być zakup towaru przeznaczonego na sprzedaż (firma rozpoczynająca lub prowadząca działalność handlową)?

Zakup towaru przeznaczonego na sprzedaż nie mieści się w katalogu kosztów kwalifikowalnych określonych w § 17 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1570).

Wyjaśnienia 21.09.2016

Wyjaśnienia 29.09.2016

Wyjaśnienia 21.09.2016