Ogólne zasady realizacji i rozliczania operacji

Umowa o przyznanie pomocy (podejmowanie działaności gospodarczej)– zobowiązania Beneficjenta

Beneficjent zobowiązuje się do:

1) podjęcia we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz 
a) zgłoszenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub 
b) utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, 
2) osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej, 
3) osiągnięcia wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie, 
4) niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych zgodnie z warunkami przyznania pomocy; 
5) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.

Pomoc ma charakter pomocy de minimis. 
Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi 300 tys. złotych na jednego Beneficjenta.

 UMOWA o przyznaniu pomocy - POBIERZ

Umowa o przyznanie pomocy (rozwijanie działalności gospodarczej)– zobowiązania Beneficjenta

Beneficjent zobowiązuje się do:

1) utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,
2) osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej, 
3) osiągnięcia wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie, 
4) niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych zgodnie z warunkami przyznania pomocy; 
5) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi 300 tys. złotych na jednego Beneficjenta.

UMOWA o przyznaniu pomocy - POBIERZ

Obowiązki informacyjno-promocyjne Beneficjentów poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

UE wymaga informowania opinii publicznej i wszystkich zainteresowanych, że przedsięwzięcia współfinansowane ze środków EFRROW mogły zostać zrealizowane właśnie dzięki unijnej pomocy finansowej. Dlatego przygotowany został opis obowiązków informacyjnych oraz wskazówki do ich wypełnienia. Dla operacji rozpoczętych obowiązywać będzie wersja Księgi aktualna na dzień zawarcia umowy/ wydania decyzji.


1. Informacyjne obowiązki beneficjenta

Obowiązek informowania opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW rozpoczyna się od chwili uzyskania przez beneficjenta dofinansowania (zawarcia umowy o przyznanie pomocy, otrzymania dotacji). Od tego dnia beneficjenta zaczynają obowiązywać zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych.

W okresie realizacji operacji beneficjent informuje opinię publiczną o pomocy otrzymanej
z EFRROW, zależnie od wysokości wsparcia publicznego, poprzez: plakat, tablicę informacyjną, tymczasowy bilbord dużego formatu, stałą tablicę lub bilbord dużego formatu oraz za pomocą informacji zamieszczonej na swojej stronie internetowej (jeżeli taka istnieje).

Jednym z elementów zamieszczanych na plakacie, bilbordzie, tablicy oraz na stronie internetowej beneficjenta (jeżeli taka strona istnieje), jest cel operacji. Przygotowując wniosek o przyznanie pomocy należy tak skonstruować cel operacji, by w pełni oddawał przedmiot operacji, jak również był zrozumiały i niezbyt długi.

Koszty ponoszone przez beneficjentów, związane z obowiązkiem informacyjnym, tj. zamieszczeniem plakatów, tablic lub bilbordów, nie są kosztami kwalifikowalnymi, o których zwrot może ubiegać się beneficjent we wniosku o płatność.

2. Ogólne zasady stosowania znaków

Działania informacyjne realizowane przez beneficjenta, miejsce realizacji operacji, dokumenty upubliczniane i przeznaczone dla uczestników np. szkoleń, są oznaczone przy pomocy następujących elementów:
• znak Unii Europejskiej (na stronach internetowych występuje w pełnej wersji kolorystycznej, sytuacją wyjątkową dopuszczającą zastosowanie znaku UE w wersji achromatycznej (czerń i biel) bądź monochromatycznej (odcienie szarości), jest okres żałoby narodowej),
• slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
• logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 lub, dopuszczalny wyłącznie na małych materiałach promocyjnych (gadżetach), znak PROW 2014-2020,
• w przypadku działań angażujących środki finansowe w ramach Leader, należy zamieścić logo LEADER,
Dozwolone jest umieszczenie logo beneficjenta, lokalnej grupy działania, herbu/logo województwa lub gminy pomiędzy znakiem Unii Europejskiej i logo PROW 2014-2020.

W zestawie kilku znaków znak Unii Europejskiej zawsze występuje po lewej stronie, logo PROW 2014-2020 po prawej, pomiędzy nimi inne znaki, rozmieszczone w równej odległości. Przy stosowaniu zestawienia kilku znaków/logo należy przestrzegać zasady, że pozostałe logotypy nie mogą być większe od symbolu Unii Europejskiej (mierzone wysokością).

W przypadku wizualizacji działań informacyjnych i promocyjnych niedopuszczalne jest wyodrębnianie jednego z logotypów poza ciąg znaków. W zestawieniu znaków nie mogą być umieszczane logotypy wykonawców, którzy wykonują działania w ramach danej operacji, ale którzy nie są jej beneficjentami.

W przypadkach, gdy nie jest możliwe zastosowanie logotypów w poziomie, można je zamieścić w pionie, przy czym znak UE znajduje się na górze, a PROW 2014-2020 na dole.

Rekomendowane jest stosowanie znaku UE i PROW 2014-2020 w pełnym kolorze na białym tle. Wersje monochromatyczne (odcienie szarości) i achromatyczne (np. czarne na białym tle) można stosować w sytuacji, gdy nie jest możliwe zastosowanie pełnego koloru, np. tłoczenie, grawerowanie, druk w jednym kolorze.

Wizualizacja na niestandardowych materiałach promocyjnych np. wyroby rękodzieła ludowego i/lub produkty inspirowane polskim folklorem: Do oznakowania takich materiałów należy stosować zasady przyjęte dla oznakowywania materiałów promocyjnych, tzn. znak Unii Europejskiej oraz logo PROW 2014-2020 muszą być zawsze umieszczone w widocznym miejscu. Znaki i napisy muszą być czytelne i dobrze widoczne. Zamieszczając je należy odpowiednio dostosować ich wielkość oraz miejsce zamieszczenia do formy materiału, przedmiotu. Dopuszczalne jest oznakowanie w formie np. wszywki (np. apaszki, koszulki itp.) lub naklejki, pod warunkiem spełnienia ww. wymagań.

W przypadku realizacji operacji miękkich, tzw. nieinwestycyjnych, obejmujących działania typu: warsztat, szkolenie, konferencja, impreza o charakterze plenerowym, itp., wizualizacje zapewnia się poprzez zamieszczenie w czasie trwania przedsięwzięcia np. banneru, roll-up’u lub innej formy prezentacji informacji o wsparciu finansowym działania ze środków UE. Jednocześnie odpowiednia wizualizacja znajduje się na: materiałach i dokumentach przeznaczonych dla uczestników spotkań/ szkoleń, np.: zaświadczenia, certyfikaty, materiały szkoleniowe, programy szkoleń/warsztatów, listy obecności, itp.

Skąd pobrać znaki i wzory graficzne?

Wszystkie niezbędne logotypy w tym logo PROW 2014-2020 i Unii Europejskiej znajdują się na stronie internetowej MRiRW, w zakładce PROW 2014-2020/działania informacyjne PROW 2014-2020/ księga wizualizacji i logotypy. Są tam logotypy zapisane w odpowiednim formacie graficznym.

3. Oznaczanie miejsca realizacji operacji

Oznaczanie miejsca realizacji operacji uzależnione jest od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia i wysokości współfinansowania ze środków publicznych (środków UE i budżetu państwa).

Beneficjenci operacji, dla których wsparcie przekracza 10 tys. euro, mają obowiązek zamieścić
w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa, takim jak np. wejście do budynku, przynajmniej jeden plakat z informacjami na temat operacji (minimalny rozmiar: A3 – znormalizowany format arkusza o wymiarach 297 x 420 mm). Plakat może mieć orientację pionową lub poziomą.

Plakat zawiera w zależności od działania/poddziałania PROW 2014-2020 niżej wymienione elementy:
• nazwę/tytuł operacji,
• główny cel operacji oraz nazwę działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja,
• znak Unii Europejskiej,
• slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
• logo PROW 2014-2020.

Informacje te zajmują przynajmniej 25% powierzchni plakatu. Plakat znajduje się w miejscu realizacji operacji/siedzibie beneficjenta przez cały czas realizacji operacji. Plakat należy wykonać z takiego materiału, by informacje, które się na nim znajdują były widoczne i czytelne przez cały ten czas. Plakat można zamieścić np. przy wejściu do budynku, w którym beneficjent ma swoją siedzibę lub w miejscu realizacji operacji. Jeśli działania związane z realizacją operacji odbywają się w kilku budynkach, plakaty powinny zostać umieszczone w każdym z nich.

Gdy w ramach operacji realizowana jest inwestycja (np. w gospodarstwie lub przedsiębiorstwie spożywczym), w której wkład publiczny przekracza 50 tys. euro, umieszczana jest tablica informacyjna.

Informacje dotyczące opisu operacji oraz znak UE zajmują przynajmniej 25% powierzchni plakatu, tablicy, bilbordu, bądź strony internetowej (widocznej strony).

W sytuacji gdy beneficjent w ramach realizowanej operacji (w treści wniosku o przyznanie pomocy) używa sformułowania celu/nazwy operacji o ilości znaków uniemożliwiających ich zamieszczenie w sposób czytelny na np. plakacie A3, możliwa jest zmiana ich treści. Cel/nazwa operacji zawarta na plakacie/tablicy/bilbordzie może różnić się od treści zawartej we wniosku aplikacyjnym, pod warunkiem, że nowa treść zachowuje merytoryczny sens celu/nazwy operacji.

Wzory plakatów/tablic/bilbordów odpowiednio dla działań/poddziałań PROW 2014-2020 znajdują się w załącznikach do Księgi.

Decyzja o tym, czy w danym przypadku beneficjent zamieszcza tymczasowy bilbord, tablicę informacyjną czy plakat A3, wynika z wysokości wkładu publicznego określonej w umowie lub decyzji o dofinansowaniu.

W przypadku gdy beneficjent realizuje operację (np. place zabaw, boiska sportowe, świetlice, parki), która ze względu na zakres obejmuje więcej niż jedną miejscowość, tablica informacyjna/plakat A3 powinny zostać zamieszczone w miejscu realizacji operacji w każdej miejscowości. Przy operacjach w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, np. przy stacji uzdatniania wody oczyszczalni ścieków, tablice informacyjne/tymczasowe bilbordy dużego formatu/stałe tablice lub bilbordy dużego formatu zamieszcza się przynajmniej dwa na odcinku początkowym i końcowym (w miejscu dobrze widocznym).

4. Strona internetowa

W sytuacji, gdy beneficjent posiada stronę internetową (główna strona beneficjenta lub podstrona dotycząca operacji) beneficjent zamieszcza obowiązkowo:

• krótki opis operacji, • znak Unii Europejskiej,
• slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
• logo PROW 2014-2020,
• oraz inne logo, którego zamieszczenie jest wymagane lub dopuszczalne (logo LEADER, logo KSOW, logo unijnego lub krajowego systemu jakości żywności, logo beneficjenta, lokalnej grupy działania, herb/logo województwa lub gminy).

Informacje te zajmują przynajmniej 25% powierzchni (widocznej na ekranie) strony. Opis operacji zawiera następujące informacje:
• cel operacji,
• planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty,
• typ/nazwa operacji,
• nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja.

5. Zasady wizualizacji działań informacyjnych i promocyjnych

1) Działania informacyjne w prasie
W przypadku prowadzenia działań informacyjnych w prasie (zamieszczane reklamy, artykuły, itd. zawierają informacje merytoryczne), każde takie działanie należy odpowiednio oznakować. Należy zamieścić następujące elementy:
• znak Unii Europejskiej,
• slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
• odesłanie do instytucji odpowiedzialnej za treść materiału informacyjnego, np. w formie: Materiał opracowany przez...,
• odesłanie do Instytucji Zarządzającej PROW 2014-2020, w następującej formie: Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
• informacja o współfinansowaniu materiału informacyjnego/artykułu ze środków UE w następującej formie: Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach ............. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
• logo PROW 2014-2020,
• oraz inne logo, którego zamieszczenie jest wymagane lub dopuszczalne (logo LEADER, logo KSOW, logo unijnego lub krajowego systemu jakości żywności, logo beneficjenta, lokalnej grupy działania, herb/logo województwa lub gminy).

2) Działania informacyjne w telewizji
W przypadku prowadzenia działań informacyjnych w telewizji (reklamy, audycje, programy, itd.) zawierających informacje merytoryczne, każde takie działanie należy odpowiednio oznakować. Może to mieć formę tablicy/ kadru zamieszczonego na początku lub na końcu materiału lub w trakcie trwania materiału, z czasem emisji nie krótszym niż 3 sekundy.

3) Działania informacyjne w radio
W przypadku prowadzenia działań informacyjnych w radio (reklamy, audycje, programy, itd.), które zawierają informacje merytoryczne, w każdym takim działaniu należy zawrzeć informację o wsparciu ze środków UE. Jedyną formą jest przeczytanie tekstu przez lektora na początku lub na końcu materiału lub w trakcie trwania materiału, z czasem emisji wystarczającym na wyraźne i czytelne przekazanie następujących elementów:
• „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
• odesłanie do instytucji odpowiedzialnej za treść materiału informacyjnego, np. w formie: Materiał opracowany przez...,
• odesłanie do Instytucji Zarządzającej PROW 2014-2020, w następującej formie: Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
• informacja o współfinansowaniu materiału ze środków UE w następującej formie: Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach ............. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

4) Działania informacyjne w Internecie
W przypadku prowadzenia działań informacyjnych w internecie (reklamy, filmy, programy, itd.), które zawierają informacje merytoryczne, każde takie działanie należy oznakować w formie np. tablicy/ kadru zamieszczonego na początku lub na końcu materiału lub w trakcie trwania materiału, z czasem emisji nie krótszym niż 3 sekundy.
Obowiązkowe do zamieszczenia są następujące elementy:
• znak Unii Europejskiej,
• slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
• odesłanie do instytucji odpowiedzialnej za treść materiału informacyjnego, np. w formie: Materiał opracowany przez...,
• odesłanie do Instytucji Zarządzającej PROW 2014-2020, w następującej formie: Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
• informacja o współfinansowaniu materiału ze środków UE w następującej formie: Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach ............. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
• logo PROW 2014-2020,
• oraz inne logo, którego zamieszczenie jest wymagane lub dopuszczalne (logo LEADER, logo KSOW, logo unijnego lub krajowego systemu jakości żywności, logo beneficjenta, lokalnej grupy działania, herb/logo województwa lub gminy).

5) Działania promocyjne w prasie
Informacje prasowe/ ogłoszenia prasowe, niezawierające treści merytorycznych, należy oznakować następująco:
• znak Unii Europejskiej, • slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
• logo PROW 2014-2020,
• oraz inne logo, którego zamieszczenie jest wymagane lub dopuszczalne (logo LEADER, logo KSOW, logo unijnego lub krajowego systemu jakości żywności, logo beneficjenta, lokalnej grupy działania, herb/logo województwa lub gminy).

6) Działania promocyjne
W przypadku realizacji działań promocyjnych należy zamieścić następujące elementy:
• znak Unii Europejskiej,
• slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
• logo PROW 2014-2020,
• oraz inne logo, którego zamieszczenie jest wymagane lub dopuszczalne (logo LEADER, logo KSOW, logo unijnego lub krajowego systemu jakości żywności, logo beneficjenta, lokalnej grupy działania, herb/logo województwa lub gminy).


treści merytoryczne - informacje dotyczące wiedzy ogólnej i szczegółowej na temat PROW 2014- 2020 i poszczególnych jego działań i poddziałań, w tym informacje związane z warunkami i trybem przyznawania pomocy, praktycznej wiedzy i umiejętności o sposobie przygotowania wniosków, biznesplanów, wniosków o płatność.

działania informacyjne - mówimy w przypadku np. publikacji artykułów, wykonania i emisji audycji telewizyjnych lub radiowych, druku broszur, które zawierają treści merytoryczne.

działania promocyjne - mówimy o działaniach, które nie zawierają treści merytorycznych, a jedynie np. krótką informację o naborze wniosków, planowanym wydarzeniu plenerowym, konkursie, festynie, związanym z realizowaną operacją.

materiały informacyjne – drukowane - materiały zawierające treści merytoryczne, które zostały wydrukowane, np. broszury, prezentacje, artykuły, felietony, itp.

materiały promocyjne – drukowane - materiały nie zawierające treści merytorycznych, które zostały wydrukowane, np. plakaty, które mogą zawierać jedynie np. krótką informację o planowanym wydarzeniu plenerowym, lub np. teczki konferencyjne, materiały promocyjne, itp.

Konsekwencje niewłaściwego oznaczania działań informacyjnych i promocyjnych
Konsekwencje niestosowania się do obowiązków określonych w rozporządzeniu 808/2014 określone zostały w umowach zawieranych z beneficjentami lub w przypadku działań/poddziałań PROW 2014-2020 gdzie pomoc przyznawana jest na podstawie decyzji, w odpowiednich rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Rozliczenie kwoty pomocy – wniosek o płatność

1. Wniosek o płatność składa się w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce samorządu województwa, z którym jest zawarta umowa.
2. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty niezbędne do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, potwierdzające spełnienie warunków wypłaty pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność.
3. Zakres - Podejmowanie działalności gospodarczej - Wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy beneficjent składa w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a wniosek o płatność drugiej transzy – po spełnieniu warunków wypłaty drugiej transzy, w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.                                       4. Pozostale zakresy - Wniosek o płatność beneficjent składa w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.

5. Jeżeli wniosek o płatność zawiera braki, zarząd województwa wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.