Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” powstało podczas zebrania założycielskiego w dniu 26 maja 2008 roku. Pierwsze pomysły utworzenia LGD pojawiły się w połowie września 2007 roku. Głównymi inicjatorami tego działania byli wójtowie gminy Kamień (Roman Kandziora) i gminy Białopole (Henryk Maruszewski), którzy dostrzegli znaczący potencjał rozwojowy w zasobach przyrodniczo-kulturowo-historycznych gmin powiatu chełmskiego. W okresie tym brakowało jednak liderów wiejskich społeczności i pomysłów, które ukierunkowałyby społeczny i gospodarczy rozwój obszaru. Początkiem prac nad powstaniem LGD było podjęcie wspólnej decyzji przez wójtów gmin powiatu chełmskiego o zainicjowaniu prac nad stworzeniem trójsektorowego partnerstwa. Rozpoczęły się pierwsze rozmowy z władzami gmin, przewodniczącymi rad oraz lokalnymi liderami. Na sesjach rad gmin prezentowane były założenia programu Leader i od grudnia 2007 do kwietnia 2008 roku zapadały stosowne uchwały o przystąpieniu gmin do LGD. W dniu 26 maja 2008 roku odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”. W zebraniu wzięło udział 56 osób reprezentujących trzy sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy. Ostatecznie członkami założycielami zostały osoby prawne i fizyczne z następujących gmin powiatu chełmskiego: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Leśniowice, Kamień, Wojsławice oraz Żmudź. Mając na uwadze wspólny kierunek rozwoju oraz spójność terytorialną, w 2014 roku do LGD „Ziemi Chełmskiej przystąpiła gmina Horodło z powiatu hrubieszowskiego, co w znaczący sposób wzmocniło potencjał społeczno-gospodarczy oraz turystyczny obszaru LGD.

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i ich mieszkańców, wspieranie i upowszechnianie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, budowanie partnerstwa i dialogu na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi oraz aktywizowanie społeczności lokalnych na obszarach wiejskich, w tym przede wszystkim:

a) podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,

b) promocja obszarów wiejskich położonych w obszarze działania Stowarzyszenia,

c) dążenie do trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gmin leżących na obszarze działania Stowarzyszenia,

d) wspieranie przedsiębiorczości, ochrona zabytków, tradycji i dziedzictwa kulturowego,

e) profilaktyka zdrowotna mieszkańców,

f) rozwój informatyzacji wsi,

g) poprawa warunków bytowych mieszkańców,

h) poprawa infrastruktury transportowo-kolejowej,

i) rozwój edukacji społeczeństwa i dostosowanie do potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego,

j) współpraca z władzami samorządowymi i państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi,

k) rozwój ekologii, turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki.

    Realizując swoje cele Stowarzyszenie uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, przeciwdziałanie zmianom klimatu, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych, przy zastosowaniu innowacyjnych środków i metod.