NOWE!!! Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 06.05.2020 z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemii w Polsce, w tym zobowiązania do:
zachowania terminu realizacji operacji, podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,wykonywania działalności gospodarczej, osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług, utrzymania liczby pracowników w ramach operacji, poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji, realizacji zadań w ramach projektu grantowego, zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej.

NOWE!!! KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TRYBU KONKURENCYJNEGO W RAMACH PROW 2014 - 2020

Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020 – poradnik jak unikać najczęściej popełnianych błędów

UWAGA! Zmiana w zakresie obowiązków informacyjno-promocyjnych beneficjentów PROW 2014-2020

Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Skrócona wersja PROW 2014 - 2020 - aktualizacja z 27.04.2016

Pełna wersja PROW 2014 - 2020 - aktualizacja z 27.04.2016

Jak uzyskać numer identyfikacyjny?

Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 na stronie www.arimr.gov.pl (aktualizacja z dnia 8 maja 2017 roku)

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność najczęściej zadawane pytania - zaktualizowane na dzień 29 grudnia 2017 r.

Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej