Lokalna Strategia Rozwoju (w skrócie LSR) jest dokumentem, który stanowi podstawę do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania "Ziemi Chełmskiej" (LGD) w ramach Programu Rozwoju Obszarow wiejskich na lata 2014-2020(PROW). Istota LSR polega na wskazaniu kierunków rozwoju obszaru objętego LSR. Punktem wyjścia dla opracownia LSR były konsultacje społeczne, w których udział wzięły podmioty publiczne, społeczne, gospodarcze oraz mieszkańcy z  terenu gmin należących do obszaru działania LGD. W trakcie przeprowadzonych konsultacji zostały zidentyfikowane potrzeby lokalnego środowiska, a także uwarunkowania przestrzenne, geograficzne, przyrodnicze, które wytyczyły kierunki rozwoju obszaru objętego LSR kolejne 7 lat. Proces konsultacji został opisany w Rozdziale II. LSR.