Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2017


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie zachowania i udostępniania lokalnego dziedzictwa kulturowego

1. Zakres tematyczny oraz limit środków w ramach danego zakresu:

”Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego”

– limit środków: 1 154 973,00zł

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570 z póź. zm). W ramach LSR LGD „Ziemi Chełmskiej” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:

Cel ogólny 3 - Wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru LGD przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i społecznych
Cel szczegółowy 3.2 Zintegrowana promocja oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego
Przedsięwzięcie 3.2.1 Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego.

2. Termin i miejsce składania wniosków:

od 2 marca 2017 roku do 17 marca 2017 roku

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w Chełmie,
Pl. Niepodległości 1, pok.330, 22-100 Chełm

3. Tryb składania wniosków:

• Wnioski wraz z załącznikami należy składać osobiście, lub przez pełnomocnika, lub przez osobę upoważnioną, bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 17 marca 2017 roku o godz. 15.00.
Za wnioski złożone w terminie uznane zostaną te, które faktycznie wpłyną do Biura LGD do godz. 15.00 najpóźniej w dniu 17 marca 2017 roku.

• Wnioski należy składać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płyta CD). Wersja elektroniczna wniosku powinna być tożsama z wersją papierową wniosku.

4. Forma wsparcia:
Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych i wynosi:
• 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych
• do 100% – w przypadku pozostałych podmiotów.

5. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:

Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:
• Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
• Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
• Zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja).
• Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” na okres programowania 2014-2020.
• Realizacja przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.
• Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
• Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

6. Kryteria wyboru operacji:

• Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się w zakładce LEADER 2014-2020 – podzakładka Formularze wniosków oraz pod niniejszym ogłoszeniem.
• Warunkiem wyboru operacji przez LGD jest uzyskanie minimum 50% punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, tj. min. 26 pkt.
• W przypadku gdy dwie, lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku.

7. Wymagane dokumenty:

• formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników
• formularz „Informacje uzupełniające”.

Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
Ponadto do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzające przynależność osoby zatrudnianej przez wnioskodawcę do grupy defaworyzowanej (jeśli dotyczy):
a) oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do zatrudnienia osoby należącej do grupy defaworyzowanej (w sytuacji jeśli wnioskodawca deklaruje zatrudnienie osoby należącej do grupy defaworyzowanej).

8. Miejsce udostępnienia dokumentów:

• LSR wraz z załącznikami udostępniono w zakładce „O NAS” – podzakładka: Lokalna Strategia Rozwoju (LSR)
• Formularz/-e wniosku/-ów o udzielenie wsparcia, wniosku/-ów o płatność oraz formularz/-e umowy/-ów udostępniono w zakładce LEADER 2014-2020 - podzakładka: Formularze wniosków oraz pod niniejszym ogłoszeniem.

9. Planowane do osiągnięcia wskaźniki

DOKUMENTY DOTYCZĄCE NABORU NR 4/2017

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - otwórz

2)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r. - otwórz

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z) obowiązuje od 18 stycznia 2017 r.

  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
  • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
  • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - otwórz
  • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) - otwórz

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

  • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz
  • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz

5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) - otwórz

6) Narzędzia pomocnicze:

  • Wyliczanie momentu bazowego (.excel)
7) Załączniki dodatkowe

KARTA OCENY operacji według lokalnych kryteriów dla zakresów: Inicjatywy kulturalno – społeczne integrujące środowisko lokalne, Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego, Wspieranie twórczości ludowej, promocja twórców i artystów ludowych

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD