Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej"

1. Zakres tematyczny oraz limit środków w ramach danego zakresu:

”Podejmowanie działalności gospodarczej” – limit: 1 000 000,00 zł

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570 z póź. zm.). W ramach LSR LGD „Ziemi Chełmskiej” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:

Cel ogólny 1 - Wzmocnienie potencjału lokalnej gospodarki przyjaznej środowisku i tworzenie miejsc pracy
Cel szczegółowy 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie nowych miejsc pracy.

2. Termin i miejsce składania wniosków:

od 26 czerwca 2017 roku do 12 lipca 2017 roku

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w Chełmie,
Pl. Niepodległości 1, pok.330, 22-100 Chełm

3. Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną, bezpośrednio
w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 12 lipca 2017 roku o godz. 15.00.
Za wnioski złożone w terminie uznane zostaną te, które faktycznie wpłyną do Biura LGD do godz. 15.00 najpóźniej w dniu 12 lipca 2017 roku.

• Wnioski należy składać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 trwale zszyte egzemplarze w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płyta CD). Wersja elektroniczna wniosku powinna być tożsama z wersją papierową wniosku.

Każda strona Biznesplanu powinna być parafowana własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy.

4. Forma wsparcia:

Pomoc ma formę premii:
wysokość kwoty pomocy - 100 000,00 zł,
wymagany wkład własny finansowy w wysokości: 11 111,12 zł.

5. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:

Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:
• Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
• Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
• Zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (premia).
• Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” na okres programowania   2014-2020.
• Realizacja przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.
• Zgodność operacji z Lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
• Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

6. Kryteria wyboru operacji:

• Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się w zakładce LEADER 2014-2020 – podzakładka: Lokalne kryteria wyboru oraz pod niniejszym ogłoszeniem.
• Warunkiem wyboru operacji przez LGD jest uzyskanie minimum 50% punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, tj. min. 25 pkt.
• W przypadku gdy dwie, lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku.

7. Informacja o wymaganych dokumentach:

Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
Ponadto do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzające przynależność Wnioskodawcy lub zatrudnianej przez niego osoby do grupy defaworyzowanej (jeśli dotyczy):

a) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby długotrwale bezrobotnej (w sytuacji jeśli Wnioskodawca jest osobą długotrwale bezrobotną),
b) kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (w sytuacji jeśli Wnioskodawca ma orzeczony stopień niepełnosprawności),
c) oświadczenie Wnioskodawcy o zobowiązaniu się do zatrudnienia osoby należącej do grupy defaworyzowanej (w sytuacji jeśli Wnioskodawca deklaruje zatrudnienie osoby należącej do grup defaworyzowanych określonych w LSR) - wzór oświadczenia dostępny pod niniejszym ogłoszeniem.

8. Miejsce udostępnienia dokumentów:

• LSR wraz z załącznikami udostępniono w zakładce „O NAS” – podzakładka: Lokalna Strategia Rozwoju (LSR)
• Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy udostępniono w zakładce LEADER 2014-2020 - podzakładka: Formularze wniosków oraz pod niniejszym ogłoszeniem.

9. Planowane do osiągnięcia wskaźniki - pobierz

10. DOKUMENTY DOTYCZĄCE NABORU NR 6/2017

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 2z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z) - zaktualizowane 6 lutego 2017 r. - otwórz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) zaktualizowana 31.05.2017 -otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - excel)
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz

7) Załączniki dodatkowe

8) Lokalne kryteria wyboru