Poniżej zamieszczamy formularze wniosków w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej dokumentami. 

AKTUALNE wzory dokumentów

a) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

b) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

c) Oświadczenie o niewykonywaniu działalności gospodarczej - otwórz
d) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
otwórz
e) Klauzule RODO - otwórz
f) Oświadczenie Wnioskodawcy o zobowiązaniu się do zatrudnienia osoby należącej do grupy defaworyzowanej (jeśli dotyczy) - otwórz

g) Załączniki pomocnicze

 • Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w MS Excel 2013 - otwórz
 • Interpretacja dotycząca potwierdzenia miejsca zamieszkania na obszarze objętym LSR- otwórz

h) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
 • Załącznik Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

i) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) - wersja 4z - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz