Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017/G – projekt grantowy


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

1. Zakresy tematyczne oraz limit środków w ramach danego zakresu:

a. ”Inicjatywy kulturalno – społeczne integrujące środowisko lokalne”– limit: 105 000,00 zł

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570 z póź. zm). W ramach LSR LGD „Ziemi Chełmskiej” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:

Cel ogólny 2 - Wsparcie włączenia społecznego mieszkańców LGD „Ziemi Chełmskiej”
Cel szczegółowy 2.1 Inicjowanie zintegrowanych działań na rzecz aktywnego włączenia społecznego
Przedsięwzięcie 2.1.1 Wsparcie inicjatyw kulturalno-społecznych integrujących środowisko lokalne

b. „Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego” – limit: 40 000,00 zł

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570 z póź. zm). W ramach LSR LGD „Ziemi Chełmskiej” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:

Cel ogólny 3 - Wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru LGD przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i społecznych
Cel szczegółowy 3.2 Zintegrowana promocja oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego
Przedsięwzięcie 3.2.1 Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego.


c. ” Wspieranie twórczości ludowej, promocja twórców i artystów ludowych”– limit: 30 000,00 zł

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570 z póź. zm). W ramach LSR LGD „Ziemi Chełmskiej” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:

Cel ogólny 3 - Wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru LGD przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i społecznych
Cel szczegółowy 3.3 Promocja obszaru jako miejsca atrakcyjnego turystycznie i przyjaznego środowisku
Przedsięwzięcie 3.3.1 Wspieranie twórczości ludowej, promocja twórców i artystów ludowych.

Pojedynczy grant może wpisywać się w jeden zakres tematyczny.
Limit środków na projekt grantowy: 175 000,00 zł.

2. Termin i miejsce składania wniosków:

od 2 marca 2017 roku do 17 marca 2017 roku

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w Chełmie,
Pl. Niepodległości 1, pok.330, 22-100 Chełm

3. Tryb składania wniosków:

• Wnioski należy składać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w wersji elektronicznej przygotowanej poprzez Generator Wniosków dostępny pod adresem

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=12666a3d14fe0474&;&b=54568e6e17d3d8db96b59954c9b30ee2

(data uruchomienia Generatora: 2 marca 2017 roku godz. 8:30) oraz w wersji papierowej wydrukowanej z Generatora
i opatrzonej podpisem.

• Wnioski wraz z załącznikami należy składać osobiście, lub przez pełnomocnika, lub przez osobę upoważnioną, bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 17 marca 2017 roku o godz. 15.00.
Za wnioski złożone w terminie uznane zostaną te, które faktycznie wpłyną do Biura LGD do godz. 15.00 najpóźniej w dniu 17 marca 2017 roku.

4. Forma wsparcia:

a) pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych,
b) intensywność pomocy:
• 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych
• 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów.

c) wysokość kwoty grantu - wartość każdego grantu nie może być niższa niż 5 000,00 zł oraz nie wyższa niż 50 000,00 zł, przy czym limit środków na jednego grantobiorcę w okresie PROW 2014-2020 nie może przekroczyć 100 000,00 zł.

Wypłata środków na numer rachunku bankowego grantobiorcy podany w umowie o powierzenie grantu następuje w ciągu 7 dni od dnia przelania środków przez Agencję Płatniczą na konto grantodawcy (LGD), nie później niż 6 m-cy po zatwierdzeniu sprawozdania z realizacji grantu.

Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach jednego projektu grantowego nie może przekraczać 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.

5. Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego:

• Organizacja wydarzeń o charakterze integracyjnym,
• Organizacja spotkań, warsztatów oraz innych inicjatyw aktywizujących lokalną społeczność,
• Budowa, modernizacja lub wyposażenie obiektów / podmiotów działających w sferze kultury,
• Wyposażenie zespołów artystycznych z terenu LGD w stroje i instrumenty.

6. Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego:

Cel ogólny 2 - Wsparcie włączenia społecznego mieszkańców LGD „Ziemi Chełmskiej”
Cel szczegółowy 2.1 Inicjowanie zintegrowanych działań na rzecz aktywnego włączenia społecznego
Przedsięwzięcie 2.1.1 Wsparcie inicjatyw kulturalno-społecznych integrujących środowisko lokalne
• Wskaźniki:
-Liczba wydarzeń o charakterze integracyjnym - 6
-Liczba zorganizowanych spotkań, warsztatów oraz innych inicjatyw aktywizujących
lokalną społeczność - 3

Cel ogólny 3 - Wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru LGD przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i społecznych
Cel szczegółowy 3.2 Zintegrowana promocja oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego
Przedsięwzięcie 3.2.1 Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego
• Wskaźniki:
-Liczba nowych, zmodernizowanych lub wyposażonych obiektów / podmiotów
działających w sferze kultury - 2.

Cel ogólny 3 - Wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru LGD przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i społecznych
Cel szczegółowy 3.3 Promocja obszaru jako miejsca atrakcyjnego turystycznie i przyjaznego środowisku
Przedsięwzięcie 3.3.1 Wspieranie twórczości ludowej, promocja twórców i artystów ludowych.
• Wskaźniki:
-Liczba zespołów artystycznych z terenu LGD, które wyposażone zostały w stroje i
instrumenty - 2

7. Planowany czas realizacji projektu grantowego przez LGD: sierpień 2017- wrzesień 2018 r.
Czas realizacji grantów przez grantobiorców: sierpień 2017 – lipiec 2018 r.

8. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:

Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:
• Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
• Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
• Zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja).
• Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” na okres programowania 2014-2020.
• Realizacja przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.
• Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
• Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

9. Kryteria wyboru operacji:

• Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się w zakładce LEADER 2014-2020 – podzakładka Formularze wniosków oraz pod niniejszym ogłoszeniem.
• Warunkiem wyboru operacji przez LGD jest uzyskanie minimum 50% punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, tj. min. 25 pkt.
• W przypadku gdy dwie, lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku.

10. Wymagane dokumenty:

• formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników,
• dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada:
 doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
 zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
 kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
 wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować

Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
Ponadto do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzające przynależność osoby zatrudnianej przez wnioskodawcę do grupy defaworyzowanej (jeśli dotyczy):
a) oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do zatrudnienia osoby należącej do grupy defaworyzowanej (w sytuacji jeśli wnioskodawca deklaruje zatrudnienie osoby należącej do grupy defaworyzowanej).

11. Miejsce udostępnienia dokumentów:

• LSR wraz z załącznikami udostępniono w zakładce „O NAS” – podzakładka: Lokalna Strategia Rozwoju (LSR)
• Formularz/-e wniosku/-ów o udzielenie wsparcia, wniosku/-ów o płatność oraz formularz/-e umowy/-ów udostępniono w zakładce LEADER 2014-2020 - podzakładka: Formularze wniosków oraz pod niniejszym ogłoszeniem.

12. Planowane do osiągnięcia wskaźniki

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE NABORU NR 1/2017/G

1. Wniosek o powierzenie grantu

    a) Zestawienie rzeczowo-finansowe

    b) Oświadczenie VAT

    c) Oświadczenie właściciela nieruchomości

    d) Oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do zatrudnienia osoby należącej do grupy defaworyzowanej

2.Umowa o powierzenie grantu

3.Wniosek o rozliczenie grantu

4.Sprawozdanie z realizacji grantu

 

Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

Karta oceny zgodności operacji grantowej z LSR

Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru
.